Социалните функции на културата

култура - е съвкупност от традиции, правила, наредби, догми и морални принципи.Там тя е в почти всяко общество, от примитивни племена.Социална функция на културата е изключително разнообразна.Помислете за най-големите такива.

култура има пряко въздействие върху организацията на хората в техните съвместни дейности.Тъй като образува относително самостоятелна група.По-специално, на териториалната общност (нация, племе), основана на вярата религиозна група (секта, деноминация), социални и обществени функции (класове, военни и образователни групи), и много повече.

социални функции са свързани с регулирането на културното взаимодействие и комуникация на хора чрез регламент, историческия избор на най-успешния опит в тази област.Например, тук включва морал, етика, обичаи, идеология, право.

социални функции на културата служат за консолидиране на хората.Те помагат в колективната идентичност чрез развитие на групови интереси, цели, нужди, идеали.Културата създава чувство на солидарност с общността, в задово

лителна степен на съвместни правила на хостела.Тя произвежда изображение на груповата идентичност в етнически, национални групи.

социални функции на културата на социално и демографско възпроизводство на обществото.По-специално, стандартите, произведени от брака и семейството и сексуалните отношения, задължения родствени.Също формира стандарти за физическо развитие и репродуктивни функции.По традиция, образование и стандарти, стимулира интерес към човешкото социално себереализация.

социални функции на културата също са насочени към адаптиране на исторически и природни условия на околната среда.Това се случва чрез натрупване на опит, който след това се превежда на норми, принципи и правила.

Има една култура на материалната среда, която има за цел да предостави на членове на обществеността с всички необходими социални помощи.То се изразява чрез създаването на правилата и разпоредбите на териториалната инфраструктура.

социален патронаж, което важи и за култура, изразяващо се в традиции и има за цел да осигури известна подкрепа на хората, които са били в състояние на не-конкурентоспособност.Ето тук включва благотворителни дарения, абсолютната стойност на човешкия живот, прояви на хуманизма.

Култура акумулира социално значим опит и знания под формата на наука, религия, философия, народна мъдрост.Също така, натрупаната човечеството представителство, изразено чрез изкуството, играе поведение.

култура е много важен за изграждането на комуникацията между хората, опит социално споделяне и информация.Това може да включва такива неща като език, знаци, символични действия, технически символи.В допълнение, на прякото въздействие на културата се появи архиви, шкафове, библиотеки, музеи, ангажирани в съхранението на социално значима информация.

Има и социалните функции на физическата култура и спорта.Те включват доброто развитие на човешкото тяло, готовността и капацитета си.В допълнение, физическа подготовка укрепва контактите между хората, осигурява социална мобилност, подобряване на състоянието, разширяване на комуникационните връзки.Той също така стимулира психологическото състояние на човека чрез успеха на събития.Физическо възпитание помага насажда моралните, културни и етични стандарти.Той предизвиква разширяване на социалното и културното пространство на лицето, чрез нова информация, свързана с областта на спорта.