Вътрешна норма на възвръщаемост - ключов показател за ефективността на инвестициите.

всяко решение на инвестициите задължително включва оценката на ефективността.Това е разбираемо, тъй като е необходимо да се определят критериите, които ще позволят да се избере най-печелившите проекти.Най-често инвеститорите използват системата от показатели за оценка на икономическата ефективност на капиталните вложения.Почти всички от тези показатели са субективни, тъй като те зависят от решенията на лицето, което извършва изчисленията.Цел показател е само IRR - вътрешна норма на възвръщаемост, тъй като тя се определя единствено от изпълнението на проекта, независимо от връзките с инвеститорите.Нека да го обсъдим по-подробно.

Този показател определя нивото на рентабилност, което е присъщо на конкретен проект, който трябва да "прокара" голям резерв не е възможно.Но основното практическо значение се крие във факта, че вътрешната норма на възвръщаемост ограничава максималната цена на капитала, които участват в проекта.Така например, в НВД на 10% да се вземе банков заем при 15% определено не си струва,

защото ние не плащат лихви и не се реализира печалба.

Сравни вътрешна норма на възвръщаемост е възможно не само с цената на капитала, и желаната доходност или рентабилност на алтернативни проекти.От двата проекта е най-изгодно, НВД е по-голяма.А ако искате да получите от проекта 10% от печалбата, можете да вземете заем при 10% и вътрешната норма на възвръщаемост се определя на 20%, а след това можете спокойно да се пристъпи към изпълнение.

трябва да се съсредоточим върху това как се определя на вътрешната норма на възвръщаемост.Същността на изчисленията е, че необходимостта от намиране на дисконтовия процент, при който нетната стойност на проекта ще бъде равна на нула, т.е. сумата на дисконтираните приходи ще покрие дисконтираните инвестиции.На практика се използват различни методи.Най-лесният начин да се използва специализиран софтуер за оценка на инвестиционни или бизнес планове.Софтуерният продукт MS Excel също има функция, която изчислява IRR основава на паричните потоци.

малко повече трудоемки методи, които могат да бъдат използвани без компютър са графики и търсене на решения linenynaya интерполация.Графичният метод се състои в картинката в координатната равнина според NPV (нетна настояща стойност) от нормата на дисконтиране.Пресечната точка на графиката с хоризонталната ос, и ще характеризира стойността на IRR.Изчисляване

чрез линейна интерполация предполага установяването на две стойности NPV - положителни и отрицателни - при различни лихвени намаления.На следващо място, определяне на нивото на скоростта, с която ННС достигне нула, като се предполага линейна зависимост.

Горният метод позволява определянето на НВД за проекта, който описва Conventional паричен поток.Особеността на този поток е, че инвестициите са направени в началото на проекта, а след това в процеса на вземане на печалба.Очевидно е, че не всички проекти могат да се реализират по този начин, някои от тях изискват инвестиции и след настъпване на печалба.Както вече бе отбелязано, за такива проекти с некласически индикатор IRR паричен поток, използван е трудно.Във връзка с това, че е за разработване на показатели MIRR - модифицирана вътрешна норма на възвръщаемост.Използването му позволява да се вземат предвид конкретните nekonventsialnyh потоци и най-обективна оценка на вътрешната норма на възвръщаемост.Важност е описано индикатор

е трудно да се надценяват, така че нейното изчисление трябва да бъдат задължително включени в оценката на икономическата ефективност на инвестициите.В зависимост от характеристиките на проекта, трябва да бъдат избрани или IRR или MIRR.