Правото на частна собственост: основни понятия и видове

Появата на концепцията на собствеността се състоя в зората на човешката цивилизация.В различни исторически периоди и държави имат различни мнения по този въпрос.Правото на частна собственост винаги е било важно.С развитието на съдържанието състояние на тази концепция се рафинира и затвърди в различни документи.

законодателни права на частна собственост се появява в Конституцията и е трябвало да даде индивидуален способността да се изгладят всички действия във връзка с тяхното имущество.Такива действия не трябва да противоречат на правилата на правовата държава и да навредят на други ограниченията се отнасят най-вече използването на имота за целите на извършване на криминални деяния.

Смисълът на правата на частна собственост

частно лице има способността да прехвърлят собствеността си (или част от своите правомощия) в полза на другите, макар и да остава собственик на имота.Отчуждението включва както възмездно прехвърляне (продажба) и безплатен (дарение).Правото на частна собственост позволява на

притежателя да получи приходи от използването на собствените си богатства, например чрез отдаване под наем.

Всеки може да притежава най-различни предмети и имущество с компетентния орган по отношение на имота.Всички материали са използвани, за да отговори на нуждите на закупени или придобити по законен начин по друг начин са лична собственост.Средствата за производство, земята на различно място, недвижими имоти и много други могат да бъдат класифицирани като частна собственост.

особено изявени правата на частна собственост, по отношение на земя, или по-скоро парцели, собственост на физически или юридически лица.Такъв имот може да действа като средство за производство в случаите, когато се използва за търговски цели, например за отглеждане на земеделски култури и животни.В допълнение, на земята може да бъде освободена за развитие (и двете жилищни и търговски).

Видове на частна собственост собственици

сайта имат право да се разпорежда с тях по своя преценка в рамките на правомощията, предоставени му от закона.Правото на частна собственост върху земята (особено за използване в селското стопанство) в Руската федерация е ограничено от закона.Например, забранена продажба или друга форма на отчуждение, свързани с промяната на собственика.Тези разпоредби са въведени с цел да се предотврати концентрацията на ресурси в рамките на няколко ръце.

лице може да притежава средствата за производство и се работи по тях сами или да наемете за целите на трети лица.Това се отнася най-вече за малките предприятия.Средни и големи предприятия (бизнес дружества, съдружия и кооперативи) предполага наличието на специфична структура на компанията и има редица функции в областта на правата на собственост.

право на частна собственост на търговски дружества поеме собствеността на имота от юридическо лице, както и учредителите имат възможност да предяви иск срещу него.Формирането на такъв съюз във всякаква форма материални активи са прехвърлени на обществото и индивидите, които основават компанията, са съсобственици.