Един анализ на приходите и разходите на организацията - важна част от стратегическия план на предприятието

анализ на приходите и

разходите на организацията характеризира финансовото състояние на дружеството в края на отчетния период.Той отразява данните за приходи, разходи и други финансови резултати.Анализът на разходите и приходите на предприятието е външните потребителите с информация за източниците на печалбата или загубата за причините и разкрива цялостната картина на изпълнението на компанията.

анализ на приходите и разходите се използва не само за оценка на резултатите от дейността за отчетния период, но и за прогнозиране на бъдещите си дейности.Прогнозата за представяне в бъдещето е много смислено за инвеститорите, защото това е една възможност да се възползват и в бъдеще, положителна прогноза за кредиторите, означава преди всичко възможност за изплащане на дълга с лихвите.Ако дейността на компанията се очаква да е неизгодно, ситуацията се оценява като невъзможност за погасяване на дълг с интерес, и е малко вероятно банката ще приеме въпрос заем на организацията.Композиране на анализ на приходите и разходите, необходими за да се спазват редица изисквания, които се използват за по-точна прогноза на компанията.Изискването за предоставяне на информация за прекратени дейности, сделки с рафинирани лица, относно създаването на сегментна отчетност, отразяване на събития и условни факти.Тези и други факти, които ни позволяват да се направи точна прогноза на предприятието за бъдещето.Анализ на приходите на организацията за определяне на рентабилността на дружеството и да планират своите приходи.

получи надеждна информация за дейността на обект за предходния период може да се научи да развива добри управленски решения, програма и бизнес планове за бъдещето.В условията на пазарна икономика е важно да се изчисли на финансовата стабилност на компанията, това е, за да се гарантира, че държавното финансиране за които свободно могат да бъдат манипулирани средства и да се гарантира тяхното използване в производствен процес на гладкото и безпроблемно прилагане на продукта.Границите на финансовата устойчивост на организацията, се считат за най-важният фактор в условията на пазарна икономика.Липсата на финансова стабилност води до несъстоятелност, до недостиг на средства, и в крайна сметка фалит.Прекомерното финансовата стабилност забавя развитието, намаляване на печалбите и увеличаване на капитала периоди оборота.

анализ на приходите и разходите на организацията дава възможност да се оправдае параметрите на тази стабилност, но не позволява да се съди за финансовото състояние на дружеството в момента.Винаги се изисква анализ на приходите и разходите, независимо от икономическите отношения.Спешната необходимост за такъв анализ възниква, когато е налице преобразуване и реорганизация на предприятия или организирани правни структури.Тя е свързана с обработката на широк кръг от информация за дейността на предприятието, която най-често се използват в документите на финансовите отчети.Освен това, тези данни не влияят на решението за състоянието на нещата в компанията, но техният точен анализ се нуждае от лечение.

Нейната основна цел е да се получи информация за основните параметри, които дават точна и обективна картина на приходите и разходите на предприятието за определен период.Предложение Анализ на финансите ни позволява да се даде цялостна оценка на всички икономически дейности и да следите на основните тенденции в развитието му.Един анализ на приходите и разходите на организацията - важна част от стратегическия план, според който компанията може спокойно да съществува за дълго време.