Държавното регулиране на външната търговия

да външноикономическите връзки

са най-различни международни икономически, политически и търговски отношения, като например обмена на стоки, сътрудничество и специализация на производството, осигуряване на техническа и икономическа помощ, сътрудничество в областта на науката и технологиите, създаването на съвместни предприятия в различни форми.Тези отношения са възможни от развитието на стоковото производство.

Държавното регулиране на външната търговия е дейност, насочена към регулиране и развитие на икономическите отношения с други страни.Основните сфери на дейност са протекционизъм и либерализма.Те се провеждат не само в търговията на едро, но е също така извършва и държавно регулиране на търговията на дребно.

Протекционизмът е икономическата политика на държавата, насочена към защита на вътрешния пазар от конкуренцията на чуждестранни продукти или улавяне на нови външни пазари.Либерализмът е обратното на политики, насочени към намаляване на пречките пред развитието на външноикономическите връзки и създаването на условия за свободна търговия.

Държавното регулиране на външната търговия под формата на протекционизма и либерализма са почти никога не съществуват в чист вид.Като правило, държавата извършва икономически политики, избор са необходими такива методи за решаване на конкретни проблеми да бъдат решени в страната за определен етап на развитие.

Държавното регулиране на външната търговия в Русия по редица причини, тъй като тя е насочена към решаване на проблеми от икономически, социален и политически план в целия щат.Ето защо, на държавата, независимо от всички предимства на свободната търговия, следва да не се допуска неконтролираното потока от стоки и услуги.

Държавното регулиране на външната търговия е необходимо за контрола на заетостта;защита на нови производства;предотвратяване на нарушения на паричната циркулация;мониторинг на цените на стоките международния обмен;на отбраната, обществения ред в страната;опазване на околната среда, живота и здравето;гарантиране на жизнеспособността на международните организации.

външни икономически отношения контролират върховният законодателен орган на държавата: национални възли, парламентите и конгреси.Те определят насоките на външната политика и законодателство в областта на външноикономическите отношения, ратифицира договори и международни споразумения.

Държавното регулиране на външната търговия, проведено от държавни органи: отдели и министерства.Тя използва различни икономически и административни методи.

до административните мерки включват публикуването на законодателни актове (митнически кодове, дружествено право, и т.н.).Икономическите методи включват такива методи на влияние върху икономиката, които създават най-добри условия за развитие на външноикономическите връзки и платежния баланс.Тези методи включват пряко финансиране на експортно ориентирана продукция (субсидии от бюджета), субсидии за научноизследователски и развойни дейности, непряко финансиране чрез банки, които държавата разпределя специални субсидии за намаляване на лихвените проценти по кредитите за износителите;намаляване на таксите, платени за доставка на суровини и материали;данъчни облекчения за износителите.

руския държавен монопол върху външноикономическите връзки им дава възможност да се развиват под влияние, отколкото за отделни лица и на централната власт.Външноикономическа дейност в Руската федерация, основани на принципа на единство на външната икономическа политика като част от външната политика на държавата, на единството на контрол върху изпълнението му, приоритет на икономическите мерки, равнопоставеността на участниците, единството на митническата територия на държавата, за да се защитят правата и интересите на всички участници на външноикономическата дейност.