Класификацията на бюджета на Руската федерация

бюджетна класификация на Руската федерация е подразделение на приходите и разходите на отделните групи в зависимост от специфичните особености.Целта на това разделяне е да улесни системата за финансов контрол и поддържане на реда и е свързан с използване на средствата.Действително, налице е ясна класификация позволява анализатори да се проследи не само предназначението на финансови ресурси, но също така и да се идентифицират аспекти на неподходящи инвестиции, или да се намерят начини за увеличаване на приходите.

бюджетна класификация на Руската федерация се основава на специфичните изисквания и принципи.Първата група се съобразява с принципите на яснота и прозрачност, така че всеки човек като закон или друг публичен документ, разбира и ръководи в тази дивизия.Налице е също така отражение на системата на са задължителни показатели за разходи и приходи подробно представяне отражение, което значително улеснява процедурата за проверка на качеството на изпълнение на плана на бюджета.

съвременната бюджетна класификация на Руската федерация организира по такъв начин, че да се осигури съпоставимост на данните на международно ниво.Това от своя страна е огромна стъпка към укрепване на отношенията с чужди компании.Всички национални фирми и организации, които отговарят на данъчните закони трябва да се придържат към категории приходи и разходи, създадени от държавните органи.Така на бюджетна класификация на Руската федерация включва:

1) групиране на всички приходи, постъпващи в държавната хазна.

2), след това се възстанови след класирането на страната разходи:

а) организация;

б) функция;

в) икономическото;

г) вътрешни и външни източници на финансиране на бюджетния дефицит;

д) видове държавен вътрешен и външен дълг.

печеливша част е обособена като източници на доходи.A подробно е показано във формирането на отделни групи, подгрупи и подточки.Разходи

отразява посоката на използването на средствата, получени.В тази връзка, функционална класификация е да се измери целите, за които са в рамките на финансовите ресурси на разделение.Повечето от средствата, изразходвани за осигуряване на правилното прилагане на основните функции на държавните агенции за изпълнението на социалните програми на най-голямо значение.В рамките на функционалната диференциация е възможно да се отбележи наличието на нива.Първият отразява специфичните раздели на държавните функции.При второто ниво е обикновено се разбира съвкупност от уточнява подраздели.На трето ниво на целевата статия фокусира разходи.Това означава, че сумата отива директно към администраторите и са предназначени за финансиране на конкретни нужди.Четвъртото ниво е най-подробни статии за вида разходи.В общи линии, това разделение е присъщо на всяка класификация на разходната част.

организационна бюджетна класификация на Руската федерация, предназначена за разпределение на финансовите ресурси между получателите или дистрибутори в рамките на републиканските и местните бюджети и бюджетите на федерациите.Съответно, на класификацията на икономическите разходи от експресни икономическите потребности.Следваща художник разкрива финансирането на бюджетния дефицит и дълг, както вътрешни и външни.

бюджетна класификация на Руската федерация, насочена към улесняване на постигането на основните цели на провежданата от държавата политика, както и да се опрости системата за мониторинг на финансите, за да се улесни контрола на разумните разходи в даден район.В допълнение, тя позволява на правителството да се идентифицират допълнителни източници на доходи.