Makreting.

течение на годините, под влияние на икономическите теории, образувани търговски отношения.В днешния свят, доминиран от идеята за свобода на словото и действията, които не нарушават правата на другите.Този принцип създава признаците на пазарна икономика.Преди това, в много страни това е система от командния административна, в които търговията се контролира строго, но той не е издържал теста на времето и е претърпяло коренна промяна.

Основните характеристики на пазарната икономика

Днес съществува пазарната икономика в много страни.Нейната основна функция е броят на самостоятелно произвежда стоки за искане на купувача.Свободата, предоставена от производителите на наличието на частна собственост, а именно правната рамка, която позволява наличието на финансиране за начален капитал, за да се занимава с дейност в наличност.В същото време клиентите могат да закупуват стоки и услуги в рамките на своите средства, като по този начин удовлетворяване на техните потребности.В условията на свободен пазар на ок

олната среда, предприемачи се интересуват от качествен резултат от дейността си за печалба, създаване на взаимно изгодни условия за производителите и потребителите.Принципът на свободната конкуренция е уреждащо, той непрекъснато се подлагат на изследване на компанията вече е установена, в този случай най-слабите предприятия са принудени да напуснат пазара.Всички по-горе функции - това са признаци на чисто пазарна икономика, в която държавата защитава само правата на потребителите и производителите.Следва да се отбележи, че в такава система, всички конфликти се решават от съда.Не по-малко значими признаци на пазарната икономика се изразяват в договорите между стопански субекти, които имат правото да регулират своите позиции по свое усмотрение.В организацията на условията за безплатна бизнес развиващите подходяща инфраструктура.Неговата функция комуникира купувача и продавача.За да направите това, създайте институции като банки, борси, застрахователни компании и рекламни агенции, и така нататък. D.

ценообразуването в условията на пазарна икономика

Признаци на пазарна икономика винаги е проявени при формирането на цените, което се влияе от взаимодействието на факторитърсенето и предлагането.В същото време тя изпълнява следните функции: разпределение на доходите

  1. , засягащо покупателната способност.
  2. Балансиране показатели на търсенето и предлагането.
  3. регулира от условията на предприемаческа дейност.
  4. информира купувача и пазара на продавача, която се проявява основно чрез дефицит или излишък стоки.
  5. Осигурява предприемачи дохода, които ги насърчава да продуктивни дейности.

Всички тези функции са показани на оборота на природни ресурси, които се превръщат в продукти за потребителите.Най-важната характеристика на пазарната икономика е свободата в производството и потреблението, което осигурява взаимно изгодни условия и създава благоприятна среда за реализиране на интересите на всеки отделен човек.