Иновации - средство за подобряване на фирмата

иновации - това е новост, тя е предназначена за изпълнение в определен отрасъл.Въвеждането на тези иновации включва прилагането на специален процес, който има своето начало и край на по-нататъшното движение.

жизнен цикъл на иновациите играе важна роля в планирането на производството и организацията на иновационния процес.Тази роля е:

- да принуди шефът на търговско дружество, за да извършат анализ на дейност от гледна точка на днешния и по отношение на иновациите;

- за да оправдаят систематично въпроса за планиране на иновациите;

- в дефиницията на понятието за целия жизнен цикъл, като основа за анализ и планиране на иновациите.

характеризира иновациите жизнен цикъл.Това може да показва някои разлики идентифицирани засягат главно времето на цикъла, продължителността на всяка стъпка, в рамките на определен и различен брой стъпки.Броят и видът на етапи от жизнения цикъл може да се определя от специфичните особености на иновациите.В същото време, всеки от понятията да бъдат определени "основна" (осн

овния) основа с ясно определени етапи.

иновации - процес, който се основава на преминаването на седем нови етапи от жизнения цикъл на продукта:

- директно за нейното развитие;

- навлизане на пазара;

- развитие и възстановяване на пазара;

- стабилизиране или падане на пазара.

Етап на строителство на изцяло нов процес продуктова иновация е организирана от производителя.Тя е на този етап и има инвестиции.

За успешното приключване на фаза-пазарни иновации е пряко отговорна.Това е един вид период на прилагане на изцяло нов продукт на пазара.В резултат на това продуктът трябва да започне да се правят пари, а продължителността на този етап зависи от качеството на рекламната кампания, равнището на инфлация и ефективността на работата на пунктовете за продажба на тези нововъведения.

следващия етап - развитието и нарастване на пазара - са свързани с увеличаване на обема на продажбите на пазара продукти.Тяхната продължителност е период от време, през който един нов продукт може да се продава активно, като по този начин постигане на определена граница на насищане на продукта.

По отношение на прилагането на някои нововъведения в специфични сектори, съществува необходимост да се обърне внимание на дейността на енергийните предприятия.

За такива организации, иновации - не само думи, то е необходимост, която може да върши работата на енергетиците по-продуктивни.За използване в работата на някои нововъведения, енергийни компании насърчават тяхната собствена научноизследователска и развойна дейност и да си сътрудничат с научноизследователски институти.Също така, те са активно провежда мониторинг и прилагане на иновативни решения.

иновации в енергийния сектор - не е само (в последните години), модернизация и реконструкция на съществуващото оборудване на разположение на фирми.Това приложение е напълно нови технологии, за да се гарантира изпълнението на оборудването при тежки температурни условия.