Отговорност за нарушението и вредите

концепция за "отговорност за неизпълнение на задълженията" се отнася за обезщетение за вреди в резултат на неизпълнение на задължения, произтичащи от споразумението, подписано от двете страни по сделката.Всеки, който е нарушил условията и не изпълнява задълженията си по договора, е длъжен да обезщети загубите, претърпени от пострадалото лице.Главното условие - е да насочва щети.Непреките загуби не се възстановяват.

трябва да се докаже, че нарушенията, които са се случили отговорност за неизпълнение на задълженията.Тези факти могат да бъдат:

  • съхраняване на парични средства на клиенти.
  • не върне пари и други активи и укриването на възвръщаемост.
  • забавяне на изплащането на дълговете.
  • Ако не се обърнахте към кредиторите.
  • Изпълнението на задълженията по договора не са на качеството или не уреждане на задължения.

Обезщетение

Какво означава загуба?Загубата на определени обезщетения или преки загуби, в резултат на който и да е нарушение на договора.

потърпевшата страна - този, който хар

чат и като резултат получих разходи или нарушено правото му на по-нататъшни загуби в резултат имаше реална загуба или изгубена възможност да печелят доходи.При изчисляването на загубите често зависи от цените, на които те се считат: в деня на възникване или в същия ден на жертвата в съда.

загуби се възстановяват в пълен размер - този принцип в дебата може да бъде ограничено.В съответствие със законите на отговорността за нарушение на договорните задължения, може да бъде ограничено.Например, невъзвръщаем пропуснати ползи по договора за доставка на електроенергия.Само ако това е предвидено в договора, загуба на печалба може да бъде възстановена.

дузпа и компенсация на щетите, са мерки от отговорност, но ако глобата е платена, тя ще се причислява към окончателното определяне на обезщетение за вреди.Отговорност за неизпълнение на задължения може да включва само едно наказание.Има и други видове санкции, които могат да бъдат наложени:

  • изключителна;
  • санкция;
  • алтернатива.

Ако длъжникът не е започнало изпълнение на условията на договора и да се предприемат никакви действия, вида той нямаше да се върне.Неизпълнението на договора не премахва отговорността от виновната страна когато повредата се дължи на небрежност или умисъл.

Ако някой друг получава пари, вместо да ги използва, тя също трябва да се компенсират загубите, причинени, заедно с лихвата, спечелена.Лихвата върху използването на средствата ще се кредитират от общия размер на щетите.

липса на доказателства за вината лежи на другата страна, която е обвинена в нарушаване на договора.Ако се докаже, че всички мерки са взети, благоразумие и предпазливост присъства във всички дейности, лицето може да бъде намерен за невинен.

отговорност на работодателите за нарушаване на договора

За предприемачи законът установява строга отговорност за неизпълнение на задълженията.Всички нарушения на изпълнението на договорите трябва да бъдат безусловно обезщетение.Единственото доказателство за липсата на вина, които могат да бъдат взети под внимание, това е непреодолима сила.Такива обстоятелства не може да се разглежда като липса на необходимите стоки или достатъчно пари.Страните по спора по силата на закона не могат да постигнат споразумение за отстраняване или ограничаване на отговорността за неизпълнение на задълженията.С други думи, ако началото на процеса, мирния договор не излезе.

страни могат да се споразумеят за това, което цените ще бъдат взети, за да се поправят щетите.Съдът може да назначи свой собствен процедура за определяне на загубите може да се прилага и на правилата в съответствие с други закони или подзаконови актове.Освен това, той може да бъде за сметка лихвени проценти за използването на пари в случай, че връщането им не е направено в срок или умишлено бил осъден партия.