Диалектическия материализъм

диалектическия материализъм основава на постиженията на най-добрата практика и теория.Тази доктрина от най-общите разпоредби на развитието и движението на съзнанието, природата и обществото непрекъснато се развива и обогатява с напредъка на науката и технологиите.Тази философия обмисля съзнание като социален, високо организирана форма.Диалектическия материализъм на Маркс и Енгелс обсъдил въпроса само база от цял ​​свят, като същевременно се признава съществуването на универсална взаимосвързаност на явления и обекти в света.Това учение е най-висшата форма на познание, в резултат на цялата предишна история на формирането на философска мисъл.

диалектическия материализъм на Маркс се появи в XIX-ти век, в четиридесетте години.Докато за борбата за социална еманципация на самия пролетариат като клас са били необходими знания за законите на общественото развитие.Изучаването на тези закони не е възможно без философия, обяснява историческите събития.Основателите на учението - Маркс и Енгелс - изложени дълбока о

бработка на учението на Хегел.След анализ на всички неща, които са се образували пред тях в областта на философията, социалната реалност, асимилира всички положителни констатации, мислители са създали един изцяло нов свят.Това стана философска основа в учението на научния комунизъм в практиката на революционното движение на пролетариата.Диалектическия материализъм е разработен в остра конфронтация идеологическа на различни гледни точки, има буржоазния характер.

Естеството оформят облика на Маркс и Енгелс силно повлиян от идеите на последователите на политическата икономия на посоката на класическата буржоазна (Ricardo, Смит и др), работи на утопични социалисти (Оуен, Saint-Simon, Фурие и други), както и френските историци Minya, Гизо, Thierry и др.Диалектически материализъм и развива под влиянието на постиженията на науката.

Учение разпространи към разбирането на социалната история, обосновката за стойността на обществената практика в развитието на съзнанието на човечеството.

диалектическия материализъм позволи да се изясни основната роля на практика в познаването на света и социално съществуване, материалистично да разреши проблема на активно влияние на съзнанието.Учението насърчава внимание на социалната реалност не само като човек, да се противопоставят на обекта, но и като своя специфична историческа дейност.Така материалистическа диалектика преодоляване абстрактност в съзерцание, което се характеризира предишните упражнения.

нова доктрина може да обоснове теоретически и практически въплъти съзнателно набор от практиката и теорията.Материалистическата диалектика, произтичащи от практиката на теория, са обект на неговите революционни идеи за превръщането на света.Характерни особености на философските доктрини са ориентация на дадено лице за постигане на бъдещето и изключително научно предвиждане на предстоящи събития.

основната разлика от учението на диалектическия материализъм на този свят, е способността да проникнат на масите и реализиран от тях.Идеята в този случай се развива в съответствие с историческата практика на хората.По този начин, философията е изпратил на пролетариата за трансформиране на съществуващата общество и формирането на ново, комунист.

теоретична дейност на Ленин се счита за нова и по-висок етап в развитието на диалектическия материализъм.Развитие на теорията на социалната революция, идеята на диктатурата на пролетариата, алиансът на работниците и селяните са най-тясно свързани със защитата на философията от атака на буржоазната идеология.