Одит на производствена дейност на стопански субект.

В хода на икономическа дейност за развитието на нови промишлени сектори, много бизнесмени-инвеститори или продължавано поведение случайни проверки на избрани области на производствения цикъл, за да се определи дали използването на иновациите и приемането на някои икономически решения.

Съгласно чл.6 от Федералния закон на Руската федерация, инспекторите могат да бъдат издадени следните одитни доклади: недвусмислено положително заключение или модифицирани.Първата проверка се издава от одитора в нито един случай на предприятието трябва да направи производствени и бизнес дейността си в пълно съответствие с методите и принципите на счетоводното отчитане в Руската федерация.И това становище се основава и документирано от първичните счетоводни документи и обстоен преглед на дейността на икономическия субект.

модифицирано становище се издава в случаите, когато са налице множество фактори, които влияят на качеството на одита и достоверността на предоставената информация.Например, той се издава по време на

одита на разследвания на някои специално площ от промишлена дейност, която идентифицира и се получи добре дефинирана положително становище е невъзможно поради липсата на подробна информация.

модифициран одиторско мнение, видовете, от които могат да бъдат разделени в зависимост от влиянието на различни фактори, одиторът издава при настъпване на обстоятелства, които пречат на пълно и достатъчно надеждна информация.

модифициран одиторски доклад са становище с резерви, сключен с отказ от мнение, както и сключването на отрицателно становище.Становища с отделна резервация или пълно отхвърляне на израза, използван от одитора в случай на ограничен одит или проверка на място на отделни компоненти на целия производствен процес, при някои ограничени данни може да не отразяват реалността.

Модифициран одиторски доклад и неговите възгледи могат да се подават в идентифицирането на различията с висши служители на одитирания икономически субект.Въпроси за разкриване на финансова информация, използваните счетоводни политики и основни нейните принципи, методи на работа и т.н.Несъвместимост преброяване данни и идентифициране на нарушенията в тези финансови отчети може да се отрази на изразяване на одиторско мнение.

окончателното одиторско мнение може да се изрази с думи: "... освен при определени обстоятелства ..." (при изразяване на становище с резервация), или на финансовите отчети за финансовия период съдържа някои невалидни данни не е възможно да се определи пълнотата и точността на тези финансови отчети.

Всички видове одиторски доклади (положително заключение или някоя модифицирани) са направени по строго определени стандарти и изисквания.На първо място, всички одитирани документи, събрани в един случай, листове, които след това се изброяват и се подписва от одитора на един лист.На второ място, всички те потвърди лично пломбата се одитира и одобрява от подписването на проверката на главата.На трето място, датата на подписване на сключване на ръководителя на одитния придържа към датата на изтичане на инспекцията.

Трябва да се отбележи, че след процедурата, както и доклада на одитора, с появата на някои фактори, които влияят на надеждността и точността на финансовите отчети, на одитор-инспекторът не е длъжен да изпрати искания, насочени към установяване на обстоятелствата.Юридическа отговорност за навременно уведомяване на организацията на обстоятелствата одит напълно се носи от ръководството на предприятието.

Всички видове одитни доклади се подават само на базата на документални проверки и потвърдени първичните счетоводни документи.A положително заключение, понякога може да бъде основание за отмяна на насрочено данъчна ревизия.А в някои ситуации, видове одитни доклади могат да бъдат оспорени в съда.Те могат да бъдат доказани невярна и подвеждаща.

доклад Всеки одитор и неговите вид е уникално полезни за вземане на икономически решения за всички категории потребители на финансова информация, като в хода на одита бяха установени редица слабости, констатирани множество несъответствия в процеса на производство.Следователно, за да извърши одит всяка година дали да се вземе решение за инвеститорите.Но ползите са очевидни!Това рационализиране на разходите и увеличаване на обема на продажбите, както и оптимизиране на всички етапи на производство.