Конкурентоспособността на бизнеса

конкурентоспособността на предприятието се състои от компонентите не са свързани помежду си пряко, но влиянието помежду си.

крайното проявление на конкурентоспособността може да се счита размера на пазарния дял на предприятието.
идеологическа основа на конкурентоспособността може да се счита фокуса и способността на компанията да отговори на изискванията на клиентите с високо качество на ниска цена.

конкурентоспособността на предприятията се характеризира с неговата способност да се осигури: ниски производствени разходи;уникалност на продукта;качествени и достъпни услуги;екологична чистота на продукта;качеството на продукта;навременно достигане до пазара.Липса предприятия
предоставят едно или повече условия, значително намаляване на нейната конкурентоспособност.

конкурентна стратегия - получената система работи за разработването на методи и начини за подобряване на конкурентоспособността.Стратегия може да бъде различна, в зависимост от ориентацията на предприятието на пазара.Общото за всички е, ч

е те влияе на всичко организацията и нейното бъдещо развитие.

Нито една компания не може да осигури най-ефективното изпълнение на всички политики, които да гарантират конкурентоспособността, като в същото време.
Всяка компания е стратегически план, в който последователността се определя чрез прилагането на конкурентни стратегии, основани на анализ на тяхната значимост.

Като правило, в приоритетите на стратегическия план е оптимизиране на структурата на компанията и управлението.Логиката е проста - от компетентните управленски решения и тяхното изпълнение зависи от успеха на изпълнението на всяка местна стратегия.

предприятието конкурентоспособността генерира и определя пазарната му стойност.

сред конкурентни стратегии могат да бъдат идентифицирани поведенчески стратегии отделно.Те имат значително влияние върху изготвянето на стратегическия план.

поведенчески стратегии сред компаниите разпределят:
- пълно незачитане на действията на конкурентите, по различни причини;
- селективна отговор на индивидуалните действия на отделните конкуренти;
- агресивен, преобладаващото поведение на конкурентите;
- ситуационно поведение, без предварително определена политика.

Фирми с мечтател лидерство, на конкурентни войни, предпочитат да си сътрудничат с конкуренти.С разработването на общи стандарти на поведение, конкурентите да намалят интензивността на борбата и премахване на използването на методи за дискредитиране на известни марки.

стратегия за сътрудничество позволява на малките предприятия да се конкурират с големите компании.

Фактори на конкурентоспособността на предприятието, определен от особеностите на страната и на предприятието, както и определен пазар.Фактори

Конкурентоспособност могат да бъдат външни и вътрешни и решени:

- въвеждане на съвременни технологии;
- въвеждането на ефективни технологии за управление;
- най-надеждните прогнози за развитието на пазара;
- развитие на иновациите;
- политика умишлено персонал;
- управление на качеството;
- управление на риска;
- управление на качеството;
- наличие на необходимите ресурси;
- сегашната структура на предприятието;
- политика на конкурентите;
-. И др

конкурентоспособността на предприятията технически могат да бъдат постигнати, като се вземат предвид основните фактори за конкурентоспособност, както и тяхното решаване чрез стратегията на компанията.

Основната трудност фирми да пълнят своите стратегии за ефективни методи и техники, които са в състояние да предоставят очаквания резултат в определеното време.

победа в конкурса е фирмите, които са в състояние да придружават своите намерения конкретни и компетентни действия.