Организация на производствения процес.

Всякакъв вид промишлена дейност изисква компетентният изграждане на производствения процес, който се отнася до процедурата за преобразуване на обекта на труда (суровини, полуготови продукти) в готови продукти, необходими на обществото.

организация на производствения процес изисква рационални присъединяват нейните елементи: труда (човешка дейност), оръдия на труда (средства за производство), естествени процеси (химични, физични, биологични), насочени към промяна на свойствата на обекта на труда - нейната форма, размер, качество или състояние.

принципи на рационална организация на производствения процес.

Съществуващите производствени процеси са изключително разнообразни, но на базата на тяхната добра организация са определени насоки, които да следват, който ви позволява да оптимизирате промишлени дейности.

 1. принцип на диференциация.В съответствие с този принцип, организацията на производствения процес трябва да се извършва по такъв начин, че отделните звена на компанията бяха възложени конкретни п

  роцеси или сделки, които са в основата на производството на платното.

 2. принцип на комбиниране.Предложен комбинация от всички или някои операции, облечен с различен характер, в една единствена единица продукция (растение, линк място).

  На пръв поглед, тези принципи противоречат.Кои от тях трябва да бъде предпочетен, определя сложността на произведените продукти и практичност.

 3. принцип на концентрация.Този принцип означава, обединяващи в рамките на една производствена площадка работи за производство на еднородни продукти или изпълнението на същото при изпълнение на операциите.Използването му дава възможност за по-ефективно използване на оборудване от същия тип (увеличение на своя дял), увеличаване на гъвкавостта на производствените процеси.

 4. принцип на специализация.Поема определя на всеки работното място точно ограничен брой операции, работа и продукти.Нивото на специализация се определя от естеството на произведените части, както и количествен обем на тяхното освобождаване.Колкото по-високо ниво на специализация на компанията, толкова по-добре уменията на служителите, по-висока производителност.Това увеличава възможността за автоматизация на производството и намаляване на разходите, свързани с оборудването на преминаване.Недостатъкът може да се счита монотонността на работата и умора хора.

 5. универсализация принцип се противопоставя на принципа на специализация.Организация на производствения процес, на базата на този принцип, включва производство на широка гама от стоки (или прилагането на разнородни процеси) в рамките на една стопанска единица.Освобождаване на широк кръг от информация изисква доста висока ангажираност на персонала и многофункционално оборудване.

 6. принцип на пропорционалност.Правилното управление на процеса е неразделна част от зачитането на пропорциите между броя на продукти, произведени от различни отдели.Капацитети области трябва да се съобразяват с оборудване за товарене и са съвместими един с друг.

 7. принцип на паралелизъм.Тя включва едновременното производство на (преработка) на различни продукти, спестява време, прекарано на производството на крайния продукт.

 8. принцип Правопоточни двигатели.Организация на производствения процес трябва да се извършва така, че пътят на предмета на работа от един етап на преработка до другия беше най-краткият.

 9. принцип на ритъма е, че всички производствени процеси с цел освобождаването на междинния продукт за производството на компоненти и крайни продукти подлежат на периодична повторение.Този принцип дава възможност за производство на гладки, без нарушаване на условията и престой.

 10. принцип на приемственост предполага равномерен поток на предмета на труда от една дейност към друга, без прекъсване или забавяне.

 11. принцип на гъвкавост позволява бърза адаптация към промените в производствените зони реалностите на производството, свързани с прехода към производството на нови продукти.

Тези принципи се прилагат в организацията на производството в съответствие с тяхната практичност.Подценяването на ролята им увеличава разходите за производство и, като следствие, да се намали конкурентоспособността на продуктите.