Специална стойност на инвестициите в условията на пазарна икономика

стойност на инвестициите в условията на пазарна икономика се появява в тяхното определение.В действителност, те могат да бъдат причислени обикновени парични средства, банкови депозити, акции, дялове и други ценни книжа, както и машини, технологии, оборудване и лицензи.Ние не трябва да забравяме за правата на собственост и интелектуална собственост, които могат да бъдат инвестирани във всеки обект на предприемаческа дейност с цел печалба в бъдеще и за да се постигне ефекта на висока социална стойност.Инвестиции и тяхната роля в икономиката се определя от тяхната финансова определение.Тя е, общо взето, активи, инвестирани в икономическите дейности за генериране на доходи.

С икономическата определението за инвестиционен представлявана от разходите, свързани с образуването на фиксирана и оборотния капитал.Всякакви промени в материалните запаси могат да се обяснят с движения в стойността на дълготрайните активи.Стойността на инвестициите в условията на пазарна икономика е ясно показано в процеса на инвести

ране някои фондове в различни форми, които се неразривно свързани с производство на всякакъв ефект или просто доходите.Инвестиране основно са ресурс, използването на което допринася за получаване на желания резултат.

Така ролята на инвестициите в условията на пазарна икономика се появява в тясно сътрудничество от двете страни на инвестиционния характер на разходи и ползи за ресурси.Липсата на желания резултат с помощта на инвестициите показва тяхната безполезност.Значението на инвестициите в условията на пазарна икономика, се потвърждава от употребата на някои финансови средства под формата на капиталова инвестиция от различно естество (краткосрочно или дългосрочно).Инвестирането може да бъде както юридически и физически лица.Литературата известни следните видове инвестиции: рисков капитал, портфолио, ренти и прави.

В Русия значението на инвестициите в условията на пазарна икономика не може да се надценява.Например, инвестиции могат да бъдат направени при създаването на структури с участието на дела на чужди капитали еквивалент.Основният проблем на съвременната руска бизнес е липсата на стимули за привличане на чуждестранен капитал.Днес, следователно счита за сегашните два въпроса: В какво е необходимо промишленост заеми да се ограничи обхватът, в който трябва да се направи на притока на допълнителен капитал на първо място.Чуждестранните инвестиции може да бъде предявен под формата на преки и портфейлни "инфузия" пари.

Друга посока на приток на допълнителни капиталови - заеми.Във финансовия пазар има и такова нещо като истинска инвестиция, капитал представлява от инвестиции в недвижими имоти, земя, оборудване, машини и резервни части.Този вид инвестиции може да включва също разходите за оборотен капитал.