Отговорност за нарушаване на данъчното законодателство на физическите лица

Отговорност за нарушение на данъчните закони, зависи от формата на вината.Умишлено признава тези актове, които са извършени от данъчнозадълженото лице със знанието на неправомерното им характер и целта на негативни последици (не е осигурена възвръщаемост за укриване на данъци, злоупотреба с удръжките и др.) Небрежност се счита за престъпление, извършено от данъкоплатец, без осъзнаване на незаконни действия, макар че той може и трябва даБях наясно с това (прескочите срокове отчети на невежеството, неправилно прилагане на приспаданията, и др.).

Според Данъчния кодекс, отговорността за нарушение на данъчните закони могат да бъдат облекчени при определени обстоятелства: неблагоприятни ситуации (заболяване, загуба на хляба, и т.н.);принуда или материал, услуга или друга зависимост;финансови сътресения.Струва си да се подчертае, че списъкът е отворен и наказанието може да бъде намален, а в други случаи, например, с леко размера на щетите.Ако в хода на производството, разкрити най-малко едно обстоятелство см

екчаващи размерът на глобата трябва да бъде намалена с поне 50%.Отговорност за нарушение на данъчните закони, не може да се приложи към данъкоплатците, които нарушават закона, при следните обстоятелства: заболяване, в резултат на които едно лице може да не е наясно с действията си;при бедствия;верен изпълнение на писмени обяснения, получени от данъчните служби или други компетентни органи.

Какво е отговорност за нарушение на данъчните закони се прилагат за физически лица?

За физически лица, изтъкнати само два вида нарушения: неплащане на данъци;неподаване на декларацията.Краен срок за подаване данъчната

е ясно регламентирана от Данъчния кодекс (член 119), както и тяхното невежество не освобождава от отговорност на данъкоплатеца.Неизпълнение отчетния период не по-дълъг от 180 дни след изтичане на срока, определен със закон, се наказва с глоба.Нейният размер е равен на 5% от размера на данъците, които се прехвърлят за всеки месец (пълен и непълен), която се проведе в деня, определен за представяне на изявления, но не повече от 30% от общата сума на данъчните плащания, а не по-малко от сто рубли.Ако датата, на която декларацията е трябвало да бъде предвидено, повече от 180 дни е изтекъл, а след това на данъкоплатеца ще се начислява 30% от общия размер на данъците;10% за всеки месец (пълен и непълен), приет с 181-дневната.

поникване на обратно данъци поради тяхното погрешно изчисление включва налагане на глоба, чийто размер - 20% от дължимата сума.Умишлено неплащане, се наказва с глоба в размер на 40%.Този санкции за нарушение на данъчните закони не освобождават данъкоплатеца от прехвърлянето на данъчните плащания.Следва да се отбележи, че възстановяването на глоби на физически лица, които не са търговци, е възможно само чрез съда.

Наказателна отговорност на данъкоплатците е възможно само в следните случаи:.

1. Evasion на данъчните плащания в голям мащаб - повече от 600 000 Rub.Z за последователни години, ако делът на невнесения данък в размер на не по-малко от 10% от общата сума, или повече от 1,8 млн. Рубли.За тези престъпления могат да бъдат назначавани следните санкции: глоба от около 100-300000 Rub..или в рамките на доходите на данъкоплатеца за периода от една година до 2 години;задържане от четири до шест месеца;лишаване от свобода до Z години.

2. избягване на плащането на данъци в големи размери - над Z милион рубли.в продължение на три последователни години, при условие, че акцията не е вписана такса не е по-малко от 20% от общата сума, или повече от 9 милиона рубли.Тази категория престъпления включва следните отговорности: лишаване от свобода до Z-години;глоба в размер на между 200 и 500 хил. търкайте.или в рамките на доходите на данъкоплатеца за периода 1,5 до З години.

наказателна отговорност за нарушаване на данъчното законодателство не се прилага за тези данъкоплатци, които са извършили неправомерни действия за първи път и бяха изплатени обратно данъци и глоби и санкции.