Митнически процедури и операции

Митнически политиката, провеждана в интерес на държавите, в преследване на национални чужди икономически интереси, е сложна система от икономически, правни и организационни мерки и е да регулира митническите отношения.То обслужва всички компоненти на външната икономическа политика и директно определя икономическата сигурност.

ефективно прилагане на митническата политика се основава на принципите, които създават най-честата посока и определят разпоредбите, на които се образуват митнически процедури.Например, за страна като Русия, организирана като федерална държава, един от най-важните принципи на организацията на митническата политика е на принципа на единство.Тези принципи на митнически контрол показват, че:

- в Руската федерация забранява създаването на каквито и да било митнически граници;

- не позволи създаването на пречки за движението на стоки, услуги и финанси;

- Налагането на местните и регионалните власти на всякакви такси Митници природата на средствата, прехвърлени;

- въвеждането на временни ограничения на движението от тях може да се направи единствено въз основа на федералния закон.

Code Изкуството на труда.1 се посочва, че митническите процедури са насочени към организацията на движение на превозните средства и стоки в съответствие с действащото законодателство.Наборът от правила на митнически регламент създава система на митническото законодателство на Руската федерация.

главни категории, която оперира на закона за митническото законодателство са митническите процедури, митнически и митнически операции.

Митници - система от методи и технически средства, с които митническите разпоредби, предвидени в съответствие със законите и подзаконовите актове.Неговата структура включва митническата статистика, скоростта на операциите и митническите процедури.

миналата разгледани в Кодекса на труда като система от правила и норми, които определят способността на митническите операции и операции, от своя страна, представляват отделни дейности, които произвеждат с обектите на митниците и на извършителите на дейностите, които са от компетентността на митницитеконтрол.Те включват например заплащане на такси, попълване на съответните документи, се осъществява постоянен контрол, вдигането на стоките.

Митнически формалности (терминът често се използва като идентичност по отношение на процедурите), включва: вътрешен транзит, складиране, описание и правила за ползване на митнически режими.Изпълнение на всички формалности, като правило, е в процес на регистрация, се премества през държавната граница на Грузия.В действителност, на митническите формалности по процедура и транзитни митнически са тези правомощия, за изпълнението на които се появява като митнически служители, както и темите на външната търговия.

митническа тарифа - е инструмент, или по-скоро средство за търговската политика, с помощта на която се появява като регулирането на вътрешния пазар, и се извършва взаимодействието му с външната среда.Неговата основа е номенклатурата стока на външноикономическата дейност, използван за митниците и тарифна подкрепя тези дейности.Смисълът на тази номенклатура, е, че всеки обект се премества през границата, има специален уникален код, който служи за основа за прилагането на митническата ставка, както и да се определи стойността му.

отделен компонент на митническата статистика актове, които служат и се използват основно за провеждане на контрол на редовността и точността на плащанията на доходи за федералния бюджет.Нейните продукти са обект на потенциално имат способността да влияят върху стойността на материалните ресурси на държавата.

Тези елементи в тяхната цялост, по същество се прилагат само въз основа на правилата на митническото законодателство.И през митническата политика постига двете настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на външноикономическата дейност на страната.