Standard Enterprise

Към днешна дата, документ, който потвърждава стабилността и перспективите на дружеството, не е само бизнес план и докладване.Най-важното е стандартът за предприятие, което се определя спазването управление на качеството с установената ISO 9001. компетентен подход към такава система ви позволява да получавате определен брой предимства (тя увеличава управляемостта на компанията, качеството и конкурентоспособността на продуктите, намаляване на производствените разходи).Управление на качеството (СУК) - система, предназначена да осигури ефикасна работа, особено в областта на управлението на качеството на търговски продукти.За построяването на такава система изисква от следните елементи:

- документ, който определя целите и задачите на СУК;

- нормативни документи, които описват и регулирани от целия бизнес процес на фирмата в областта на СУК;

- подходяща система от допълващи се процеси;

- механизъм за прилагането на установените изисквания, регламентирани в нормативната уредба;

- обучен персонал на ко

мпанията.

система за качество предприятие включва различни методи за контрол.Всеки производител, в работата му изисква всички входящи материали, компоненти, полуготови продукти, които не се използват и не се обработват до преминаване на теста (контрола), съответстваща на плана по отношение на качеството и друга техническа документация.Всички продукти, които идват при неотложна цел трябва да бъдат регистрирани и идентификация.След това, в случай на неспазване на стандартите си, тя веднага може да бъде заменен или върнат.Производствен контрол в предприятието включва:

- непрекъснат контрол на всички технологични процеси и тяхното регулиране;

- проверява идентификацията и тестването на продукти в съответствие с устройство на качеството и други нормативни документи;

- продукти освобождаване забавяне до приключването на всички процеси изисква наблюдение и изпитване, за да изготвят доклади за резултатите от тях;

- идентификация на всички нестандартни продукти.

Standard Company (съкращение STP) установява изисквания за всеки конкретен вид на продаваеми продукти, услуги и строителни работи.Той разработил специално юридическо или физическо лице и се прилага към тях, от момента на влизане в сила до датата на замяна или прекратяване.Standard начинание е да се разработи, актуализира и поддържа организационните и методически, регулаторни и други видове документи, които отговарят на международните стандарти.

The STP определени правомощия, отговорности и взаимоотношения на ключовия управленски персонал, който изпълнява проверки и анализи на организацията.Стандартни фирми се развиват както на отделните елементи на СУК, както и цялата последователност от действия, която се позовава на няколко такива елементи.Тази функция се изпълнява от ръководителите на структурните подразделения на разположение на всички специалисти, които участват пряко в тази дейност.Често стандартната предприятието се развива отново на промените в структурата на предприятията, появата на нови разделения в компанията.

стандарт предприятието включва следните раздели: заглавие и одобряващи списъците;съдържание;назначаване;обхвата (площ) на кандидатстване;определения, съкращения и символи;нормативни позовавания;описание на процедурата;отговорност;прилагане;Цени координация и вписване на промени.

разработи стандартна процедура за фирми:

1. Подготовка на предварителния проект.

2. В споразумението, решението относно финализирането на предварителния проект.

3. подготовка, приемане и одобряване на окончателния проект.

4. Одобряване на STP.