Методите на производствена организация в бизнеса

Световният опит показва, че без свободна пазарна икономика, без независим продуцент, предприемаческа дейност, без просперитета на обществото е невъзможно.Образуване на малките и средните предприятия, организиране на производствени методи, използвани в практиката си винаги трябва да бъде в очите на институциите на държавната власт.

да се изследва ролята на предприемачеството в икономическото развитие, трябва внимателно да проучи неговите макроикономически и микроикономически функции на методите за планиране на производството, използвани в хода на обичайната дейност.Трябва да се има предвид, че те могат да бъдат съществено променени и допълнени в зависимост от реалната ситуация, особено социално-икономическата ситуация в страната и световната икономика.

микроикономическите и макроикономическите функции на предприемаческата дейност, принципите и методите на управление на производството по тях, показват, че развитието на пазарните принципи, ролята на бизнеса се превръща в един от най-важните в икономик

ата.

за хармоничното развитие на предприемачеството, е необходимо да се вземат предвид всички нейни характеристики като на диалектическия характер на развитието на бизнеса и конкретните методи за организиране на производството.В този контекст означава автономно предприятие, от една страна, а от друга - на своята зависимост от икономическия климат в страната.

Autonomy Enterprise, се проявява чрез своите основни функции (получаващи обезщетения и иновациите, специфични методи на организация на производството) и определя общата сума, което е типично за всеки бизнес в социално-икономическата среда.A бизнес отношения се изразява чрез взаимодействието му с икономическата система чрез механизма на конкуренцията и регулирането на икономиката.В това диалектическо развитие на предприемачеството като независима сфера на икономиката и е основната му ресурс.

Това трябва да се развива предприемачеството във всички посоки.В тази връзка, държавата трябва да вземе предвид автономността на бизнеса, докато в същото време да се приспособят своите дейности, организиране на производствени методи, използвани.

Световната практика показва, че ефективното развитие на икономическия комплекс е обективно необходим компонент на икономическата система.Enterprise има редица специфични свойства, които допринасят за ускоряването на икономическите процеси и го отличават от другите елементи на пазарната икономика.Ускоряване на процеса на промени в производствените фактори, труд и форми на организация, предприемачество, като по този начин, е "размирник" и през цялото време, като че ли икономиката поема ново измерение.Беше си поле, създадено като голяма част от националните ресурси е важен фактор за икономически растеж.Предприемачество, както и инфраструктурата, за да го подкрепят като ефективно тестване застъпник полигон на съвременни методи на управление и организация на производството, поради присъщите Целта на предприемачеството, икономическа динамика.

бизнес системни функции като институционалната система, е комбинация от макро- и микроикономическите проблеми да бъдат решени в тази сфера на дейност на целия икономически комплекс на държавата.Макроикономически характеристики включват:

- Изграждане богатството на обществото (производство на стоки като постоянно нарастване на общото богатство на обществото; нарастването на интелигентност като най-важен фактор в развитието на икономиката);

- Участие в национални програми (отпускането на средства за изпълнението на социалните програми на дружеството, участвали в държавната политика по заетостта, здравеопазването и т.н.);

- Осигуряване на безопасността на стоките и услугите на околната среда (отговорни за вредата върху околната среда на техните стоки и услуги);

- Разширяване на производствения капацитет и работни места (откриването на нови съоръжения или разширяване на производството);

- Разширяване на производствения капацитет и на изхода на ново равнище (подобряване на технологията, организацията и управлението).

микроикономически характеристики включват:

- Печалба (осигуряване изравняващ работа на фирмата, разширяване на производството);

- Комбинация от фактори на производството (комбинация от фактори на производството (материален, личностен, интелектуална), за да се постигне целта за бизнеса);(Търсене на съвременни решения в производството, организацията и управлението, да се съсредоточи върху STR) Иновативни дейности -

- Намалени разходи (идентификация на вътрешните разходи на бизнеса, използване на възможностите, предоставени от външни фактори);

- конкуренция на пазара (определението за стратегия да се конкурира на пазара);

- Намаляване на загубите (за развитието на производството на отпадъци-безплатно);

- получаващи обезщетения (с изключение на икономическа изгода под формата на печалба, там може да има и печели пазарен дял, получаване на изгодни поръчки, развитието на престижа на компанията, и т.н.);

- извършване на риск и отговорност на (желанието за хеджиране срещу риск или евентуално да го разпространявате).