Подсистеми общество и техните компоненти

концепция "общество" е широка и разнообразна.Това е човечеството като цяло, както и на определен етап от своето развитие (например, примитивното, социалистическа и т.н.) общество - сдружение на хора, формирани чрез интелигентен, фокусирани, организирани съвместни техните дейности.Нейните членове не комуникират толкова дълбоки и тесни, като например, когато истински всеобщност.

Company е група от хора, на определено състояние (например, френски) или кръг от интереси (например за риболов).Въпреки това, в най-широкия смисъл на думата се отнася до част от материалния свят, процеса на еволюцията е стоял настрана от природата, но поддържа близки отношения с нея.

общество се характеризира с форми на сдружения на лица или групи, техните взаимоотношения взаимодействия.Тя се основава на една и съща посока на интереса, посочена в договора, конвенции или други инструменти.Общество, за разлика от общността, по-малко засегнати от промени в личността на индивида.Често, като този означават те сфера, разположена между индивида и държавата.

общество и социалните отношения - в действителност много подобни концепции.В известен смисъл може да се каже, че обществото - това е множеството на всички отношения, които възникват в него.Много е трудно, но добре организирана система, която се характеризира с:

  • голямо разнообразие от подсистеми (области) и социални групи.
  • комуникация, връзки и други форми на взаимодействие между членовете на които се осъществяват във и извън затворената система.
  • самодостатъчност, т.е.способност да се създават определени условия са изпълнени от съвместни действия.
  • алтернативно развитие, динамика, не е възможно да се приеме завършен характер.
  • нелинейност (непредсказуема) развитие.

В допълнение, като всяка съгласувана система, едно общество се характеризира с почтеност.Това не е просто сбор от елементите е повече стъпки над границите и възможностите на елементите на системата, включително всички взаимоотношения, които събират хората заедно.

System структура на обществото означава, че концепцията може да бъде разделена на по-малки части, наречени "подсистема" на обществото или на неговия обхват.Икономическата сфера

  • включва всичко отношенията, които възникват в процеса на създаване, разпространение и потребление на материални блага.Факт или пример за икономическа подсистема на обществото може да бъде развитието на нефт и златна мина, производство на всякакви стоки.
  • политическата подсистема - съвкупността от видовете взаимоотношения, като например състоянието на обществото, на държавата и т.н.Пример за (всъщност) подсистема на законодателството на обществото счита, провеждане на публични кампании, референдуми, както и административни дейности на държавата.
  • социална подсистема - отношенията между класове, нации, религии, различни възрасти, професионални и други слоеве.Факти: брак, ползи.
  • духовната сфера - отношения, които се раждат и развиват в процеса на създаване на духовни ценности, за съхранението им, популяризиране.Примери духовна подсистема на обществото: дейности по изследване институции, културни институции, религиозни организации.
  • днес въпросът за изучаване на човешкото общество се занимава с философия.Тя вижда това понятие като единството на много различни елементи, части, компоненти.Всички те са здраво свързани и взаимно зависими, не може да съществува като отделна част (или сфери).Именно тези взаимодействия и връзки правят компанията интегрирана система, която е различна от други (например, биологична) е много по-сложно устройство.