Социално опасни последици: концепция, видове, характеристики, стойност, форма,

престъпно деяние - това е най-важната характеристика в дизайна на обективната страна на който и да е престъпление.Тя се отнася до наказателни действия или бездействия.

Какви са действията и бездействията

Действието е активното поведение на обекта, които в повечето случаи се проявява във физическо въздействие върху всеки обект.Освен физическите ефекти, ефектът може да се прояви в устна и в писмена форма (например, смъртни заплахи, обиди и т.н.).

Относно наказателното пропуск може да се каже, че тя е пасивна форма на проявление на деянието.В такъв случай, лицето се въздържа или избягва всякакви действия, е било необходимо да се направи това.В такава ситуация, е важно да се започне, за да разберете дали лицето ще действа, както е необходимо, че е негово задължение.Може да бъде наложена на това мито под формата на директни указания на нормативния акт (договора), както и в резултат на официалната позиция, родство или други бази.

всяко престъпление, неизбежно води до негативни промени в обективната реалност.Това може да причини вреда на правото или да се създадат условия за възникване на такива щети за връзки с обществеността, защитени от закона.Характерът и степента на щетите се определя от степента на възможната опасност на престъплението.Това е въпросът за последствията.Необходимо е да се разглоби на общественоопасни последици: концепция, видове.Само тогава тя ще изчисти цялата картина.

концепция на социално опасни последици

В тази категория се отнася до Наказателния кодекс, залегнал в значителна вреда, която се прилага към обекта на правна защита в резултат от извършването на определено опасно деяние.

Оказва се, че заплахата от възникването на вреда е следствие.Това означава, че той ще включва само общественоопасно деяние, но не и неговите последици.

Най-често щетите от престъплението се появява в резултат на активно поведение - действия, но има случаи, когато това може да дойде в резултат на пасивно поведение - на бездействие.

незначително (по желание) функция при проектирането на обективната страна на престъплението.

Видове общественоопасни последици

в зависимост от съдържанието на наказателното последствията са разделени на материално и нематериално.Всеки от тези видове е подвид.По този начин, материалът се разделя на физическо, собственост, нарушение на институции, транспорт и комуникации.

Наказателния кодекс използва такива форми на социално опасни последици, като се приложи правилният термин, когато последиците са известни (например убийство - смърт).Това може да бъде конкретно описание на въздействието на (тежко увреждане на здравето - загуба на слуха, зрението и т.н.);значителни щети в голям мащаб (например кражба);в голям мащаб (например трафик на наркотични или психотропни);сериозни последствия (например малтретиране на служебните задължения).Най-често, наказателното право се определя от размера на щетите.

По отношение на нематериални последици, те са разделени на подвидове, като морални щети (обида), идеологическата щетите (подбуждане на расова, национална или религиозна омраза), интелектуално увреждане (нарушение на правата на автора).

Тези видове общественоопасни последици са строги значение в наказателното право.

други форми на социални последици от небезопасен

в зависимост от тежестта на общественоопасни последици имат различни форми.И си струва повече, за да се разбере.Има форми на социално опасни последици, като увреждане на светлина (разстройство на здравето, за кратко време), средната тежест на вредите (загуба на трудоспособност от свобода до една трета), сериозно увреждане (загуба на орган).Всяка от тези форми има стандартен закрепване в Наказателния кодекс.Законът предвижда увеличаване на наказанията в зависимост от тежестта на вредата.

Value опасни последици за обществото

Какво е значението на социално опасни последици?Разпределение статия от Кодекса се отнася до последиците от дадено престъпление.В зависимост от това дали има такава индикация, престъплението може да бъде разделена на материалната и формалната.

наказателноправни науки дефинира престъплението на материалния състав на престъпленията, които имат необходимите характеристики - общественоопасни последици и, разбира се, причинно-следствена връзка.Примери за тези престъпления да включват, например, убийство.

По отношение на нарушенията на формалната структура, те се определят като престъпление, обективната страна, която не изисква влияние и по този начин причинно-следствена връзка, е необходимо само по отношение на самия акт.Тези състави включват обиди, клевети и др.

За престъпления с материалния състав е длъжен да зададете общественоопасни последици от престъплението.Необходимо е да се класира на завършени както перфектното престъпление.Преди дойде опасните последици за обществото, посочени в разпореждането на някои членове от особената част, престъпление с такъв състав може да се окачестви като подготовка за престъплението или опит за престъплението.

опасни последици за обществото са показани за диференциация на наказателната отговорност.Също квалифицирано са особено квалифицирани състави.

Оказва се, че повечето от последствията от престъпните деяния опростяване на разследването на престъплението и наказанието, наложено на извършителите.Увреденото лице ще бъде в състояние да получи обезщетение за вреди, ако е възможно, доколкото това е необходимо.

Причиняване

в наказателното науката нарича причинно-следствената връзка между деянията, извършени и от последствията.Това е допълнителна функция.Въпреки това, състава на материалите, той действа като задължителен елемент.Когато е налице престъпно деяние и социално опасни последици, комуникацията между тях се смята за необходима предпоставка за привличане на наказателна отговорност.