Активите на предприятието и тяхната класификация

Един от най-важните елементи за гарантиране на успешното функциониране на всяка фирма са активите на компанията.Те са собственост на фирмата, отразени във финансовите отчети в парично изражение.

всички активи на компанията може да бъде разделени на групи: фиксирани и основния.Първата категория включва движимо и недвижимо имущество, нематериални активи, фиксирани и оборотни средства и други.Basic, или, както се казва, нетекущите активи на дружеството са дълго изпълнение план, който ще се изисква в случай на необходимост от тяхната продажба.

Предприятието включва активите и оборотния капитал.Те, за разлика от предишния категория, могат да бъдат превърнати в пари в относително кратък период от време.Например, те включват готовите продукти на склад, както и суровини, необходими за производствената дейност, вземания дълг, ценни книжа, емитирани на краткосрочен период, както и парични депозити и разплащателни сметки.

Нетекущите активи на дружеството имат редица предимства, като надеждни, колкото гарантиране на непрекъснат получаване на доходи, дори по време на сериозни финансови затруднения, тъй като те могат да отдават под наем или прехвърляне на лизинговия договор за ползване.В допълнение, те са по-малко податливи на колебания в инфлацията.Но не забравяйте за наличието на недостатъци, като нетекущи ресурси с активното развитие на техническия прогрес бързо се износват и се нуждаят от подмяна или модернизация, а оттам и до допълнителни разходи.Както знаете, организацията следва да проучи ситуацията на пазара и да бъде в състояние да се адаптира към всякакви промени в него, нетекущи активи е много трудно да маневрира.

Но текущи активи имат способността да се преструктурира, така че те могат лесно да се адаптират към промените в икономиката.В допълнение към характерния си високо ниво на ликвидност.Готови продукти като цяло могат да служат като инструмент за бързо споразумение с клиента.Текущите активи на предприятието са несъвършени, идентифицира редица недостатъци.Първо, високите разходи за издръжка на неизползвани части.Второ, те са изложени на инфлационния фактори, т.е. съществува риск от увреждане поради високия процент на инфлация в пазара.В тази връзка, можете да изберете една трета точка: на риска на някои финансови активи.

важен показател, отразяващ финансовото състояние на дружеството, е самия размер на активите, чрез който можете да изчислите колко ефективно работи компанията и как те се грижат за собствените си средства.За да се изчисли размера на нетните активи на предприятието, е необходимо да се намери разлика между стойността на активите и пасивите.Това се изчислява ежегодно по начина, предвиден от закона.

Така, при изчисляването на размера на нетните активи на всички дълготрайни ресурси се използват, то е резултат от първия раздел на баланса, както и текущите активи, които принадлежат към втората секция.Изключение може да се идентифицира чрез обратно изкупуване на собствени акции за целите на отмяна или препродажба на други клиенти, както и дълг под формата на липса на средства за задължителна вноска към основния капитал на дружеството.

Освен това, нетните активи да бъдат строго положителни, а сборът им - дялов капитал.Това изискване позволява графично показват вътрешни и външни потребители съобщават, че в хода на своята дейност, компанията успя да увеличи вноските на акционерите, и следователно работят рентабилно.Законът допуска намаляване на нетните активи във връзка с размера на уставния капитал само в първите години от дейността, тъй като в този период основното производство се финансира от собствения капитал.