Анализ на използването на приходите и изпълнението му

ефективност на икономическите дейности на всеки субект, е до голяма степен зависи от начина, по който тя провежда анализ на използването на печалбите.Тези дейности не са основани на субективни оценки, както и на нормативната уредба на данъчното законодателство, съществуващите насоки и препоръки, разработени от агенциите за конкретната индустрия и вид бизнес.

Статистическият анализ е в основата на счетоводната информация за движението на капитали, печалбата и стойността на използването на загуби и други.Процесът, който включва анализ на използването на печалбата включва изучаването на определящите фактори, влияещи върху промените в облагаемия доход, размера на дивидентите, изплатени, както и лихвите и данъчни плащания.

Като правило, данъчните институции, заинтересовани от облагаемия доход, защото на тези показатели, най-вече зависи от данъка и нетния доход.Промяната на този параметър обикновено се влияе от фактори, които участват в образуването на печалба.Както

предвижда анализ на използването на печалбите на предприятията, нетния доход е важен показател за крайните резултати от дейността му.Математически, тя се изчислява като проста разлика между изчислява на определен размер на печалбата, и сумата от условията, като например данъци от печалбата, икономическите санкции и други плащания, които са обхванати от печалбите.Тази стойност се определя от фактори в динамиката на общата печалба, както и факторите, които влияят на специфична стойност на нетните приходи, определен в съответствие с общата печалба.Например, за да разберете как на сумата от нетните приходи, промяната в доходите, която се дължи на всеки отделен фактор, се умножава по съотношението.

Когато всички изчисления трябва да вземат предвид, че нетните приходи може да се използва само по този начин, тъй като тя предоставя документите, съставляващи на предприятието.И тъй като употребата му е в регулация и може да бъде насочена само към:

- инвестиция в размер на икономическото развитие;

- създаване на резервни фондове;

- изплащане на дивиденти;

- формирането на осигурителните фондове.

много важно е, че анализът е взел предвид пропорционалността на използването на разпределението на печалбата и потреблението на капитализирани стойности, тъй като позволява на компанията да се идентифицират и определят по подходящ начин:

- инвестиции за развитието на производствено предприятие;

- нормата на възвръщаемост на собствениците на предприятието.

Този анализ е подходящо да се помни, че факторите, които определят адекватността на възнаграждението на пропорционалност са правни ограничения, данъчни облекчения и ползи, нива на възвръщаемост и стойността на сумите на чуждестранни инвестиции.Тези фактори могат да се извършват навън.Вътрешната включва: нивото на доходност, наличието на печеливша инвестиция;стойността на ливъридж, наличието или отсъствието на вътрешни източници на инвестиции, равнището на реалния капацитет да плащат.Важно е, че анализът е взела предвид необходимостта от компанията ускори изпълнението на проектите вече се провеждат, като допълнително и неочакван финансиране би могло значително да повлияят степента на усвояване на печалба.

Например, такава мярка служи на ефективността на дълготрайните активи на предприятието.За да изчислите в анализа, е важно да се покаже как и с какви средства варира стойността на използване на основните елементи на печалбата.За оптимизиране на тези параметри следва да се определят или променят нетната печалба, или да промените стойността на един дял на тази употреба статия.

С една дума, да знаят точната нетна печалба и нейната динамика, анализаторът разполага с всички функции, за да се определи точно степента на тяхното влияние върху размера и параметрите на промените в потреблението и капитализирана печалба.