Видове комуникация и техните характеристики

Комуникацията е процес на обмен на информация, която се осъществява между двама души или група.Ефективността на всяка организация зависи в голяма степен от това как служителите познания в дадена емисия.Важно място в управлението отнема момент на делегиране на отговорности и правомощия, а също така играе важна роля за комуникация.

Помислете видовете комуникации.В управлението те се разделят на вътрешни и външни.Първият вид може да се отдаде комуникации, които се случват между отделите, отделни служители на организацията.Обикновено такава комуникация е във връзка с координацията на действията в рамките на компанията.

Външни комуникации се развият при контакт с външния организацията.Те включват: комуникация с потребителите, с правителствени агенции, с обществото.

йерархичната организация форми на комуникация може да бъде разделена хоризонтално, вертикално и по диагонал.Обърнете се към хоризонталната обмена на информация между служителите.Тези съобщения са важни, за да се координират действията на хората, участващи в производствения процес.В този случай, работниците често имат мениджър, директор.Хоризонтална комуникация помага при оптимално разпределение на ресурсите в предлагането на пазара на стоки и т.н.Те също така ни позволи да се установят справедливи взаимоотношения между всички отдели на едно и също ниво.

вертикална комуникация - обмен на информация между ръководството и подчинените.Те включват: препоръки, поръчки.Тези документи помогнат мениджърите ефективно да доставят информация на служителите.На свой ред, подчинени съобщават, че поръчката е взето под внимание и поверил работата е свършена.Чрез вертикалните комуникации също така да включва комуникация между отделите, които са на различни нива на йерархията.

диагонални комуникации съчетават характеристики на предишните два вида.Съществува връзка между началници и подчинени на различни отдели.

вътрешните форми на комуникация са разделени на междуличностно и организационно.Първият се осъществява между двама или повече души.Институционални връзки предполага диалог между групите.Но този вид комуникация и обмен на информация включва лице с група от хора.

могат да се разграничат следните видове комуникация: формални и неформални.Неформална обикновено нямат връзка с йерархията на организацията, те се формират в рамките на една и съща група.Тези съобщения се появят във всяка компания.Management може с голяма полза за себе си, за да използвате тези контакти.Когато неформална комуникация трансфер на информация е много бързо, обикновено под формата на клюки.Ето защо, всеки лидер може най-добре новина за него, за да го сложи под формата на слухове.Така че информацията идва да подчинява бързо, но понякога с промени и допълнения под формата на изобретения на работниците и служителите.

Официално комуникационна връзка заедно различните елементи в структурата на организацията.Те установиха официални правила, наредби, заповеди, инструкции.Тези документи регулират взаимодействието на отдели и служители.

Видове комуникация в управлението могат да се разглеждат и от гледна точка на преносната среда на.Хората общуват вербално (писмен и устен говор) и невербално (жестове, изражения на лицето, изображения и т.н.).

Видове организационна комуникация могат да бъдат разделени в зависимост от нуждите на участниците:

- комуникацията, за да се получи допълнителна информация;

- за предаване на информация на никого;

- комуникация, за да отговори на емоционалните нужди на събеседниците;

- насочена към хармонизиране на всяко действие между хора или групи.

комуникацията играе важна роля във функционирането на една организация.Wise главата, когато се използва правилно, всички видове комуникации могат да максимизират производителността.