Основни проблеми на философията

философия - наука, която задава много въпроси, за да се обърне внимание.Всички от тях са специфични, и много от тях са изключително сложни.Тази дисциплина има сложна структура и затова, че е трудно да се определи кои стари или съвременни проблеми на философията са от първостепенно значение.Всичко зависи от посоката си.

И все пак ние се отбележи, че има фундаментални въпроси на философията - това е, тези въпроси, които интересуват всички философи, работещи във всяка посока на науката.На първо място следва да се отбележи значението на въпросите, които по някакъв начин са свързани с отношението на материала и идеала.Дебатът за които от следните е в основата на всичко в света, проведено от древни времена.Основните проблеми на философията на идеализма и материализма не са включени случайно - има много аргументи в полза на двамата.Дебатът тук може да се поддържа безкрайно.Материал и идеална игра важна роля в тълкуването на живот.В действителност, само че е член на материала и идеала, и нищо не се случва.

И материализма и идеализма има огромен брой категории и принципи.И двете допринесе за разкриването на философията като един вид обща методология за знания.

философски доктрини са различни, но по същество те са за това, за един и същ проблем.Почти винаги, по един или друг начин не засяга въпроси на битието.Имайте предвид, че самото битие, в повечето случаи, разгледани в универсалния смисъл на думата.Основните проблеми на философията - това съотношение битие и небитие, е перфектна и е физически, да бъдеш човек, обществото и природата.Онтология - името, дадено на учението на битието.

основните проблеми на философията - това са проблемите, свързани с познавателната способност.Може би най-важното, свързано с въпроса на знанието е дали светът е познаваем изобщо.Агностици казват, че човек никога няма да го разберат и няма да успеят, и гностиците твърдят, че човешкият ум няма граници, и рано или късно той ще открие всички тайни на Вселената.Също философи се интересуват от същността на знанието, особено на когнитивните процеси, връзката на субекти и обекти на знанието, и така нататък.Философия не игнорира методите на знания, но все още им дава второстепенна роля - на самата същност на процеса много по-заинтересовани от философията.Епистемология - така наречената теория на познанието.

основните проблеми на социалната философия също трябва да бъдат посочени в тази статия.Общество - е нещо, което е постоянно изложена на изследването.Те се интересуват от различни науки.Разбира се, философията не е изключение.Част от проблемите на обществото, засегнати от онтологията, но онтология има свои собствени проблеми, които имат малко общо с морала, индивидуални, колективни и други неща.Социално качество човешкото изследване отделен раздел - това е, социална философия.

Основните проблеми включват философията и проблемите на хората - това е не проблем на лицето, и по-специално на индивида.Разглеждане на лицето е важно на първо място, защото той е отправната точка на всички философстване.

В обобщение, ние заключаваме, че кръгът от въпроси, които решава философия е много широк.Тази наука се стреми отговори на въпроси, които са свързани с самия човек, неговата личност, структурата на света, същността на живота, Бог, Вселената и така нататък.Проблеми на философията, като правило, са дълбоки.За много от тях това е просто невъзможно да се отговори еднозначно.Има много проблеми на философията, че велики умове решават векове.Ще някакви въпроси без отговор, дори и след хиляда години?Възможно е, че те остават нерешени.