Ефективността на административни решения, като критерий на социалното партньорство и социалната отговорност на бизнеса

предприемачество играе централна роля в развитието на съвременната икономика, като се гарантира постоянно качество и ефективност на административните решения, определена стабилност в развитието, увеличаване на гъвкавостта и адаптиране на националната икономика на външни условия, които допринасят за диверсификацията на икономическата система на страната чрез разработването и прилагането на иновативни технологии.В контекста на трансформацията на традиционното икономика предприятието става предмет е не толкова икономически и социални отношения.Взаимодействието между бизнеса и държавата отнема от характера и консолидиране на набор от формални и неформални принципи, инструменти и институции, за да се осигури адекватна ефективността на управленските решения, за координация, изпълнение на съвместни стратегически цели и развитието на прозрачност.Анализ на международния опит на партньорство между бизнеса и държавата в прехода към нов тип икономика позволява да структурира сътрудничеството си в три области.Първо - това е функционално, което предполага създаването и развитието на сътрудничеството в области, които определят достъпа до суровини и пазари.Второ - клон, се тълкува като разработването на съвместни дейности и програми за подобряване на бизнес климата и премахване на бариерите, възпрепятстващи конкретните сектори на икономиката.И третата - регионално, включително образуването на планове за развитие на отделните производствени клъстери.

върху активността и ефективността на сътрудничеството между държавните институции и бизнес сектора зависи от ефективността на решенията за управление на социални, социалния климат, стабилността и отвореност на икономиката, разширява значението на обществени блага.Това е особено очевидно в областта на образованието, науката и културата.Създаване на модерна законова рамка за предприемачески инициативи в полза на първостепенна задача на държавата във връзка с насилие разширяването на нови източници на информация, комуникации и интелектуализация на икономическите отношения, както и други фактори, които определят ефективността на управленските решения.

С нарастващата сложност на задачите на икономическото развитие се увеличава ролята на неикономическите елементи на системата.Контрол на обществото и социалната отговорност на всяка сила и предприемачи, както и държавни агенции, за да се вземат предвид при вземането на решение приоритетите на обществото, да се съпоставят частните интереси и интересите на страната.

ефективни управленски решения днес се определя от оптималното, устойчиво и хармонично взаимоотношението интереси и доходи.Формиране и развитие на нова парадигма на икономиката създава не само на стандартните правила и регламенти и определяне на условията на взаимодействие между бизнеса и държавата, която, от една страна, да установи социална отговорност, а от друга - дава възможност на гражданите да се регулира ефективността на административните решения, чрез контролиране на всички предметиикономически отношения, включително и обществени институции.Балансът на задължения и отговорности не е в стабилно състояние и динамични промени в зависимост от развитието на самото общество.

Настоящи изследвания в областта на социалното партньорство показват корелация между нарастването на успешното функциониране на предприятието и неговия принос за социалното развитие на обществото.В допълнение, може да се твърди, че социалната отговорност в днешната икономика става прагматичен.Въпреки факта, че благотворителните дейности, които не са насочени към реализирането на печалба, тяхното изпълнение допринася за допълнителни предимства: доверие и репутация, стабилизиране на бизнес средата, да създаде положителен имидж на компанията.