Терминът "общество" включва ... Концепцията и функции на обществото

Concepts общество всеки трябва да знае.В крайна сметка, ние не съществува изолирано, а са нейни представители.Ние се приканват да проучат значението на "обществото".Да започнем с това нека популярна дефиниция.Общество - сдружение на хора, които са осигурили на територията, на обща правна система, културните ценности, норми на поведение, социални норми, което позволява на комплекса да се създаде социално-културната идентичност на своите членове, т.е., на чувство за принадлежност към някаква единно цяло.

концепция за "общество" в социологията

Днес ние казваме думата "общество", често без да мисля за какво става дума.Социологията като наука е да се даде ясна дефиниция на това понятие, защото обществото - обект на изследването си.Трябва да се отбележи, че в тази наука понятието обикновено се използва в два смисъла.

Признаци общество E. Шиле

Първо, понятието "общество" включва такива аспекти на определена социална формация, като географско, историческо, политическо и икономическо.Дружеството, според дори понятията домакинството, - повече от една група или общност.Използването на тази концепция, ние обикновено означава или вида на своя исторически специфична (модерна, феодална, примитивна) или стабилна и голяма общност от хора, която съвпада в границите си с държавния (руското общество), или набор от тези общности, които са комбинирани начин на животи ценности, на същото ниво на технологиите (съвременното западно общество).Всички тези опции са комбинирани, както следва: Обществото е холистична система, която е локализирана в строги времеви и пространствени граници.Тази концепция се прилага за всички исторически епохи, на произволен брой на членовете на сдружението на хората, ако отговаря на определени критерии.Те са формулирани от Е. Шиле.Това са признаците, че концепцията за "общество" включва.

1. Съюзът не е част от по-голям обществото (система).

2. Браковете са предимно между членовете на тази асоциация.

3. Основно поради децата на хора, които вече са признати от своите членове, там е завършването на обществото.

4. Съюзът разполага със собствена територия.

5. Тя има своя собствена история и името си.

6. Тя има своя собствена система за управление.

7. Има такъв съюз дълъг от средната продължителност на живота на дадено лице.

8. Общо ценностна система, иначе известни като култура, тя (това е митнически, норми, традиции, обичаи, правила, закони) комбинира.Критерии

общество, разпределени на социологията

броя на домашните социолози смятат, че понятието "общество" включва следните критерии:

- съществуването на една територия, която е материалната основа на обществените отношения, които възникват в него;

- всеобхватност (универсалност);

- автономност, т.е. способността да живеят самостоятелно и на своя собствена;

- интегративен, т.е. общество може да играе в новите поколения и да запази своята структура, в контекста на социалния живот, за да се включат нови лица.

общество - социална реалност

второ значение на "обществото", социално-философска и чисто социологически, намалява до друго понятие - ". Социална реалност"В този смисъл тя е "социално" обществото не може да бъде намалена в колективната дейност на хората просто към тях получения индивидуално.Въз основа на емпирични доказателства, социология изследвания на общността и група (нация, класа, раса, семейството) като колективни субекти, които имат характеристиките на единство и външния му вид.Тя също така изучава начина, по който те йерархично подчинение на цялата общност - общността.Изследваната група, структурни нива, разкрива наличието на определена връзка на единство, което се чувства всеки човек участва.

Видове общество

предпочита да опише обществото с помощта на типологии.Те осигуряват както необходимата степен на строгост и приемливо ниво на обобщение.Има много типологии съществува.Тип

на обществото се определя основно от начина на производство, това е, как се контролира и използва средствата за производство и икономически ресурси, които има.Те се различават в това отношение, например, комунист, социалист, капиталист, феодална и роб общество.Те са разпределени въз основа на отношенията на физически лица до производствени активи, особено на имуществените отношения.От първостепенно значение при този подход се превръща в тенденция текущата им развитие на обобществяване на средствата.Има и информационна, постиндустриална и индустриално общество.Те варират в зависимост от прилагането на различни научни и технологични постижения и нови технологии.От първостепенно значение при този подход е придобиване на научно-техническия прогрес, и тя се казва, през 19 век, Дюркем, не може да отиде без нарастващото значение на колективното, кооперация на труда.

идеологическо разбиране

идеологическо разбиране на обществото извън обхвата на описаните по-горе социални и философски концепции.Той е надарен със символично значение.Всеки идеологическа парадигма дава вътрешен поглед към митологизиран дадено общество;и неговото разбиране на насложени изображения на идеологическите клишета, митологични значения.Изглед Народен на "нашето общество", се вижда от вътрешната страна, е подобен в това отношение на представителството на Вселената.Цялата му история напомня на "митове за началото на" достъпна за всички народи на повествованието на събитието, което започна в света (това се нарича "pervosobytiem").Въпреки това, ако в примитивните общества митовете за началото наистина говорим за началото на абсолютното, епосите и легендите на "историческите" общества въпросните роднината, как те отново изплува след почивката.Като пример, историята на американското общество, което започва с бащите-основатели.Ако говорим за нашата страна, можем да вземем на съветското общество, което започна с Октомврийската революция.

емпирично разбиране на обществото

общество също може да се разглежда от гледна точка на емпиризма.В този смисъл, това е просто най-голям брой социални групи.Това е концепцията за "общество" включва всички други социални групи.

System определение, предложен от R. Koenig

Както можете да видите, перспектива за днес са много разнообразни.Concepts общество представено по-горе фокус върху един или друг от неговите характеристики, изключвайки други.Следователно, изглежда оптимална определение система.Неговата концепция и характеристиките на обществото, предлагани учен Р. Кьониг.Според определението на изследователя в рамките на компанията се отнася до:

- вид начин на живот;

- идеологически и икономически съюз въз основа на договори;

- специфична социална единство, образовани хора;

- набор от групи и индивиди, които е цялостен общество;

- вида на обществото, исторически конкретна;

- социална реалност, която означава, че отношението на индивидите и социалните процеси и структури на базата на тези взаимоотношения.

основния смисъл на "обществото" и нейните симптоми ние идентифицирани.Нека сега разгледаме някои свързани въпроси.

страна, държавата и обществото

изучаване въпроси като концепцията и структурата на обществото, трябва ясно да се определи значението на някои думи и да разберат разликата между тях.Ние говорим за понятия като "държава", "държавна" и "обществото".

общество е исторически резултат на човешките отношения, естествено се развива.

състояние - изкуствен политически конструкт, колеж или институция, предназначена за управление на тези взаимоотношения.Концепцията на обществото и държавата, както можете да видите - не е същото.

накрая, страната като понятие е междинен между двете, защото това също е едно общество (общност от хора, естествено съществуваща) и държавата (тъй като има национални граници).

концепция на социалната държава и общество

Service за обществото е основната цел на държавата.Тя трябва да бъде наясно с властите.Modern руското общество се ангажира с изграждането на социална държава, която следва да изпълнява следните функции:

- осигуряване на стабилност и социалния мир в обществото, като това е конфликт на интереси, арбитър в отношенията между слоевете, групи в обществото, които гарантират, че една социална бе постигнат компромис;

- да се установи определен ред в обществото и да го подкрепят във всяко едно отношение, чак до използване на принуда;

- за защита срещу произвола на физическите лица, което позволява на всички членове на обществото на нормалните условия на живот, които да се грижат за уязвими и слаби групи и слоеве от населението, което е, тя трябва да бъде социално;

- да бъде сила в състояние да интегрира в едно цяло общество.

Повече за социално общество и държавната

хуманното отношение към държавата, следва да допринесе за социалното и икономическото развитие.Той трябва също да отговаря за физическото и социалното благополучие на гражданите, за тяхното благосъстояние.Изграждането на такава държава ще бъде възможно само с общите усилия на различни социални сили.А определено ниво на развитие на обществото, трябва да отговарят на него.

концепция за социално общество, пряко свързани със социалната сфера.Последното включва разнообразие от социални институции, които отговарят на нуждите на индивидите в сигурността, семейство, дневни, социалния ред, решаване на духовни проблеми, получаване на знания.

Удобства съвременното общество

съвременното общество - не е един единствен монолитен създаване, независимо от факта, че тя е проникната от днес, както никога преди, различните ограничения (културна, политическа, икономическа), че глобализацията засилени.Световна история - история на развитието на цивилизациите, на техните смени.Понятието и структурата на обществото в същото време във всеки етап са различни.Всяка цивилизация е разработена на собствената си писменост в историята на човечеството е напуснал специална маркировка.Въпреки това, различията, които съществуват между тях и равностойна означава обратното.Между форми на цивилизация, дори и най-отдалечени една от друга, има известна прилика, която е получена от единството на основните принципи на социалната организация.Между хората от Изтока и Запада и днес, обаче, има празнина, която е характерна черта на нашето време.

Така всяко общество трябва да се стреми да запази и увеличи тези функции, формирани в него, които да съответстват на неговите условия и допринасят за ефективността на нейното развитие.Не трябва да забравяме, че те са се развили, като правило, като резултат от дългогодишен опит и обогатяват съвременната цивилизация.Затова ние не трябва да се стреми да интегрира изкуствено общество.

този начин, ние разгледа концепцията и функциите на обществото.Този въпрос е от основно значение за социологията.Той също така се провежда в училището в социални проучвания уроци.Съвременното общество се нуждае, за да си помисля накъде отива и какво представлява.Всеки от нас е отговорен за нейното бъдеще.В крайна сметка, хората и обществото - понятия, свързани.