Обекти и субекти на административните правоотношения.

административни отношения - площ е интересно, защото в него участват широк кръг от лица, които участват в дейността.Участниците на съответния вид на съобщения може да са граждани, фирми, държавни и общински органи.Помислете как взаимодействието между тях в зрението руски юристи.

административно-правни отношения: актьори

Според общото тълкувание на руските адвокати, подлежат на административни и правни отношения могат да се разглеждат като партньор на комуникация, извършване на дейности в изпълнителната нивото на държавния, региона или общината, обикновено свързана с политическия контрол.Обикновено съответните отношения лица се появяват директно институции на силови структури и длъжностни лица, чието състояние е формализирано в федерални, държавни или общински закони.Вариантът, в който тези, които не са само органи на изпълнителната власт, но и съдилища, асоциации и дори физически лица.Има отделни теми от административни правоотношения, а има и колективна (ние ще разгледаме тези и други критерии за тяхната класификация).

статут, включващо в себе си "субективността" в правния аспект на този вид, според юристи, които могат да бъдат разбрани като постоянно или периодично явление.Някои експерти смятат, че по-правилно е характеризират първия си игрален.Така, например, определен служител има управленски отговорности не само във времето на активно взаимодействие с други юридически лица, но и за целия срок на официалната й дейност.Има и друга гледна точка.Според нея, органа или служителя да стане предмет на правоотношенията само в случай на взаимодействие с други участници в комуникацията.

Така, основните участници на административно-правни отношения, в съответствие с общото тълкувание - е държавните органи, държавни институции или организации, а в някои случаи, физически лица, които имат права и задължения в рамките на правомощията, определени от спецификата на съответнатаклон на правото.Какви са критериите за фиксиране на състоянието на дейностите, посочени, тя разпределя експертите?На какво основание могат да определят административна практика отношения?Помислете за тях.Условия

наличие административни отношения

административно-правни отношения, субекти на правоотношения възникват при следния набор от условия.Този списък не е изчерпателен, но е основен набор от фактори, значението на който е фиксиран в среда на съвременните руски юристи.Първо, действията трябва да бъдат юридически и административни разпоредби, които да предвиждат правни субекти съответните правила на поведение задължения.На второ място, се приема, че участниците са признали правоотношение капацитет.На трето място, следва да бъде основата за появата на подходящия вид на взаимодействие на индивиди.

Класификация на юридически лица

субекти на административните правоотношения, според руски закон, могат да бъдат класифицирани в няколко групи.Какво е това?Темите на административните правоотношения са разделени в две основни категории, според руския обща правна квалификация.Това е групата на лицата, които, представени от отделните играчи на процеса, както и онзи, който включва колективните участниците.Първите включват: руски граждани, чужденци и лица без гражданство.За второто: правителството, държавната и общинската власт, държавни корпорации и обществени организации и трудовите колективи.Темите на административните правоотношения са, въпреки ограничеността на съответното направление на регулиране, много различни видове участници в публичната комуникация.Разбира се, ако се вземе като основа за широко разпространена сред руската правна гледна точка.

правна квалификация

прецени какви какви са темите на административните правоотношения, ние можем да проучи класирането на съответния вид на дейността.Съвременните руски юристи определят следните критерии.Основните административни и правни отношения са:

  • включваща подчинените структури (обикновено, това се отнася за държавните институции);
  • взаимодействието на актьори на същото ниво;
  • между държавни институции и неправителствени организации (институции, асоциации);
  • между държавни и общински органи;
  • между властите и гражданите;
  • взаимодействието на лица и организации;
  • между общинските власти, граждани и организации.

Някои експерти смятат, че класифицирането на правоотношението въпросната, че е полезно и по отношение на спецификата на държавната структура.Що се отнася до Русия, така че можете да изберете следните видове дейности:

  • между федералните и регионалните власти (като правило, в аспекта на взаимодействието на изпълнителната власт);
  • с участието на различни институции по политически контрол на RF субектите на същото ниво;
  • между регионалните власти и местното административно-териториално устройство.

Има няколко критерия, които са класифицирани въз основа на административни правоотношения.Примери: Целта на възникване на съответните отношения, характера на юридически факти, съдържанието.Помислете за характеристиките на всеки.

Ако вземем като основа за целите на поява отношения въпросните, те могат да бъдат разделени, според съвременните руски юристи, вътрешни и външни.Първият включва дейности, въз основа на взаимодействието на длъжностни лица и структурни единици в рамките на отделните ведомства.Втората група - отношенията, които се формират в процеса на комуникация между различните видове участници.Така например, между някои органи и гражданите.

Относно характеристиките на юридическите факти, членовете на административните и правни отношения могат да влязат в взаимодействие помежду си с оглед на законосъобразността на определени действия, или липсата на такива.Друг критерий за класификация считат дейности, които ние отбелязани по-горе - съдържанието на връзката.Когато адвокатите са разделени на техния материално и процесуално.Първите включват комуникация, регламентирани източници на право разпоредби на материалната природа.Във втората част на взаимоотношения административното право взаимодействат в рамките на процесуалните правила.

административни взаимоотношения: процесуално аспект

считат този аспект на взаимодействието между участниците в комуникацията.Какви са темите на процедурата отношенията административни?Фактът, че тяхната гама е много широка.На първо място, защото съответният правен регламент обхваща голям брой обществени и държавни институции и дейности на гражданите.Темите на процедурата отношенията административни - е, според често в руските правни понятия, граждани, лица без гражданство, по отношение на всички държавни, трудови и обществени организации, както и, в действителност, структурата на които по силата на своите правомощия да играят ключова роля в административните процеси,Значителна роля в тази сфера съдилища играят.

По отношение на процесуалния аспект на субектите на административни отношения от GPS (гражданско право специализация в университети и изследователски институции) се разбира като съвкупност от три вида комуникационен партньор.На първо място, това е субектите, които имат изключителна власт от гледна точка на политическата власт - на президента, правителството и други висши органи на изпълнителната власт.На второ място, на група участници по отношение на които контролът - гражданите, бизнеса, организации с нестопанска цел.Трето, тя е на субектите, които заемат междинно положение: и двете могат да бъдат носители на властта, както и да се отчита пред по-високи политически структури.Това е, всъщност, регионални и общински органи и длъжностни лица.

административна практика отношения: външен вид, скоростта, престава

ще бъде полезно да се разгледа аспект на появата на този тип дейности, техния напредък, промяна и прекратяване.Правната теория е, че определянето на стандарта, според който всеки вид правоотношение възниква поради появата на юридически факти.Ние отбелязахме, че тяхната същност може да бъде критерий за класифициране на съответния взаимодействието на субектите.А сега да разгледаме това, което е юридическите факти в по-големи подробности.

В съвременната наука, тяхната същност се определя както следва.Юридически факти - това е от обстоятелствата, че се дължи на действието на действащите правни разпоредби установяват, промени или да прекрати правоотношенията.Те могат да бъдат два основни типа: такива, които отразяват появата на някои материални неща, както и тези, които записват факта, че съответните явления, предвидени в източниците на правото, като основа за правните последици.Ние проучваме най-забележителна характеристика на юридическите факти.

Юридически факти като основа за възникването на правоотношенията

За начало трябва да се отбележи, че естеството на съответните факти се крие основно в социалната равнина.Тоест, те се появяват в резултат на определени обстоятелства в живота.Следващият етап от образуването им - корелацията със съществуващите правни норми.На въпросните факти обикновено се класифицират в два вида - той действа или събития.

Първите включват дейности, произтичащи от субективната воля на преките участници на правните отношения.Тяхната същност могат да бъдат оправдани или не да има такива свойства.Чрез юридическите факти от първия тип включват, например, публикуването от страна на ръководството на някакъв ред, указ или други правила източници, което позволява на някакъв процес на контрол в рамките на правомощията, възложени.Или изпълнява политическа институция по закон действия.На свой ред, незаконните действия на участниците - тези, които нарушават съответните изисквания и условия, посочени в съществуващите правила.

Събития - това, от своя страна, юридическите факти, които не зависят от волята на субектите на правоотношенията.Това може да бъде, например, на действието на някои външни фактори, естеството на пазара.Или задължения, произтичащи от всеки период от време - например, необходимостта да се замени с паспорт във връзка с постигането на определена възраст.Поради тази причина, гражданинът има задължение да влезе в административни и правни отношения с Миграционната служба, както и за издаване на нов документ за самоличност.

подлежат на административни отношения след идентифициране на юридически факти могат да придобиват определени права или задължения.Тяхната последващи действия могат да бъдат под някаква отговорност.В един определен момент има административна практика отношения?Примери тук могат да бъдат много различни.Помислете за един много прост.Например, един гражданин отива в кметството с цел да се оплакват от лошото качество на асфалтова настилка в двора на къщата му - в писмена форма.Той като по този начин извърши действие, което представлява правното факта.В съответствие с правилата, предвидени административен и правен характер, общината приема молбата за преразглеждане.И от този момент на съответна връзка, в действителност, да започне.Content

административни отношения

Дисциплини административни отношения взаимодействат в две основни области - финансови и правни.Що се отнася до първата - съобщението се базира на същността на поведението на страните.По време на втория предмет на взаимоотношения административното право взаимодействат въз основа на наличието на определени законови права или задължения.

Така, по отношение на съдържанието, дейност въпросната представляват постоянна връзка между правата и задълженията на субектите.Ако някои аспекти на връзката има законови правомощия, а другият става задължен.На свой ред, в правните и административни разпоредби съдържат език поемане на отговорност за неспазване на съответните изисквания на участниците във взаимодействието.На кого може да се случи?

В гражданското право, е налице отговорност, преди всичко, е юридическо лице на друго.Административно, ситуацията е малко по-различно.Фактът, че отговорността възниква тук, като правило, към държавата, нейните органи или длъжностни лица, функции и правомощия са определени в съответните нормативни актове.Над ние се отбележи, че субектите на административните правоотношения са, на първо място, структурата на изпълнение на функциите на политическото управление.По този начин, органите на изпълнителната власт могат да повлияят на участниците съобщенията, че в нарушение на разпоредбите, предвидени от източниците на правото, чрез дисциплинарни или административни наказания.На свой ред, тези институции са отговорни за правилността на действията, извършени на по-високи политически структури, например, правителството на Руската федерация.

административни отношения: Предмети на

Нека сега разгледаме как обектите се определя от административните и правни отношения.В съвременната практика има различни критерии за идентифициране и класифициране на тяхната същност.В една от концепциите, обекти, административни и правни отношения не могат да бъдат подбрани в множественост.Защо е така?Фактът, че те могат да бъдат няколко: предмета на съответната правна един, и че човешкото поведение е продиктувано от неговата воля.Което, от своя страна, може да се дължи на появата на някои задължения или ангажименти за извършване на посочените действия - в рамките на законни или не при ефективните инициативи регулаторни източник.

Според друго мнение, обектите на административните правоотношения - това не е действията на хората, както и някои материали или други добри - активи на стойност, която може да отговори на настоящите интереси на съответните дейности.Ключовият критерий тук - всички те трябва да бъдат осигурени източници на административното право.Въпреки това, същността на обектите на правоотношенията въпросните могат да бъдат много различни.

интересен факт е, че тази теория е до известна степен с подкрепата на законодателно равнище.Там е по-специално броят на правителството Резолюция 872, приета 15.12.2007 г. В него са изброени в обикновен текст Предмети на административни отношения - тези, които са от значение за взаимодействието между федералните власти и някои видове държавни предприятия.Например, тя е собственост на организацията, нейните продукти се произвеждат, доходи и приходи.

Защита на интересите в рамките на административни отношения

изучаващи административни и правни отношения, субекти на правоотношенията, че ще бъдат полезни да се обърне особено внимание на този аспект, като механизъм за защита на интересите, определени за страните съобщението.Достатъчно общ вариант, в който актьорите взаимодействат защитават правата си в съда.

Но той не е възможно единственият.Освен това, както е отбелязано от няколко адвокати, повечето спорове се решават още от административни методи.Определяне на страната, която има право на определени преференции, предвижда обект на отношенията, правомощията на които са отразени в текста на съответния регламент.Това може да бъде, например, на органа.В допълнение, юридически лица, които имат определени правомощия, могат да се прилагат санкции срещу другите участници комуникации.Например, изискването за предоставяне на всякакви допълнителни документи за извършване на такъв вид действия.