Алдехиди и кетони.

protection click fraud

органични съединения, съдържащи в своята молекулярна структура карбонилна група от следния вид: & С = O - нарича оксо и са разделени в две големи категории - алдехиди и кетони.Според структурата на въглеводородни радикали, тези вещества са класифицирани в алифатни, алициклични и ароматни.Първата и втората молекули се характеризират с карбонилна група, която е свързана директно към бензенов пръстен или странична верига.Алдехиди и кетони с молекулно връзка на ароматна серия, които имат функционална група в страничната верига се считат като производни на алифатни карбонилни съединения.

ароматни алдехиди са синтезирани по два основни начина: въвеждане на карбонилната група в бензеновия пръстен в хода на електрофилно заместване и трансформация на заместителите, които вече присъстват в структурата.Алдехиди и кетони включват всички органични съединения са най-реактивни.И по отношение на първия химичният много по-активна втора.За алдехиди са много характеристика на окислителната реакция, заместване, полимеризацията, добавяне и кондензация.Кетони също не поддържат реакцията на полимеризация.

Първи ароматни алдехиди, особено бензалдехид чрез окисление на въглеводороди въздушна смес се произвежда от промишлени методи.Тези реакции се извършват в химически инсталации, използващи оксиди на различни метали, като например ванадиев оксид.Освен това, за синтезата на ароматни алдехиди могат да бъдат приложени, използвани при получаването на съединения от алифатния ред методи.

ароматни алдехиди са представени предимно неразтворими във водна среда течност с остра миризма на горчиви бадеми.Колкото по-отдалечени от бензен пръстен карбонилна група, което имат, толкова по-силна става миризмата им.Ароматни алдехиди химични свойства, които са до голяма степен подобни, със същите алифатни съединения, дължащи се на взаимното влияние на бензеновия пръстен и карбонилна група, притежават някои специфични химични свойства и физически характеристики.Например, те могат лесно да се окисли до карбоксилна киселина, последвано от редукция на съответните алкохоли и въглеводороди.А пропионалдехид, който се смесва добре с много видове органични разтворители, в присъствието на подходящи катализатори, се превръща в пропионова киселина и процеса на хидрогениране - в пропанол.

за синтез на ароматни кетони може да бъде ispolzony много методи.Например, процесът на алкална хидролиза гем дихалогениди, дехидриране, окисление на съответния вторичен едновалентен алкохол и други съединения.Въпреки това, основната процедура за получаване на тези съединения е ацилирането на ароматни съединения.Всички алдехиди и кетони, с електрофилен център, и реагират с редица нуклеофилни реагенти.

Тези ароматни съединения с електрон-даряването заместители също така лесно да влиза в реакции на ацилиране.Кетони с молекулна структура са течности или твърди вещества, с приятен мирис цветен неразтворим във вода, което позволява да се използва широко в парфюмерийната промишленост.