Как се попълва декларация по ДДС?

Според речници, данък добавена стойност (ДДС) е форма на гърчове в държавния бюджет от стойността на стоките, строителството или услугите, които се създават на всички етапи от процеса на производство на стоки и услуги и платени към бюджета, както се прилага.Поради това е необходимо да се знае как да попълнят декларация по ДДС.


Какво е ДДС?Ако

прости думи да каже на човек на улицата, който не е включен ДДС, тя ще изглежда по следния начин: един вид данък, за да се получи състоянието на производителя, тъй като тя създава (или продава създадена друга) продукт, който след това ще се реализира печалба в превишение на разходитепроизводството си.

С други думи, данъкът се начислява върху разликата между продажната цена на продукта и размера на парите, инвестирани в закупуването му (или производство).Следва да се отбележи, че продавачът компенсира същото количество самия ДДС, поставяйки го в крайната цена на продукта.

Кой и как трябва да представят доклади за ДДС

право Данъчно член 174.1 от Кодекса на такси и данъци предполага, че данъците трябва да бъдат отчетени:

 • лица, които не са данъчно задължените лица, посочени (подробности - член 173,параграф 5);
 • физически и юридически лица, ако те плащат ДДС;
 • някои шестдесет и първата статия данъчни агенти.

Знаейки как да попълнят декларация за ДДС, която да бъде следвана и правилата, по които предприятията не носят тежестта на плащане на данъци, но предлага на своите клиенти върху фактура, трябва да бъде обявена за данъчна стойност.

член 80 от Кодекса предвижда, че декларацията за този данъчен може да се подава под формата на твърдения за целия размер на печалбата, неговия произход, извършени разходи, обект, облагаеми обезщетения, натрупаната сума на ДДС и други документирана информация, на която се определя от изчисляването на данъци.

всички записи с подходящата информация се доставя за ДДС върху действителното му място на регистрация до 20-ия календарен ден от месеца, следващ месеца, за данъчния период.

влезе в сила на актуализацията на член 174, на първия ден от годината задължи всички платци на данъка (независимо от броя на персонала) да вземат съответния формат декларация чрез телекомуникационни канали, чрез съответен поток оператор.Регистрационни изявления

Основи

Автошколи декларацията за ДДС в момента извършва без промени - според официалната заповед на Министерството на финансите № 104n на 15 октомври 2009.Но в писмо до Федерална CH (17.10.2013, № ED-4-3 / 18585 "При навършване на данъчните декларации, подадени на данъчните органи") се препоръчва от началото на първия месец на годината, за да се въведе OKTMO върне OKATO.

Ако формата на декларация за ДДС се попълва правилно, компанията гарантира данъчна декларация.Ето защо е важно да се разбере как да се попълват декларация по ДДС, е вярна и да е в състояние да използва устройствен план на баланса на документа.

Статията дава подробности за това как да подават данъчни декларации за ДДС.Вид тя съдържа определени елементи.

основни раздела на документа данъчно отчитане

заглавието листова форма местоназначение:

 1. раздел One - сума в пълен размер на данъка, който се прехвърля в държавния бюджет.
 2. втора секция - удръжки, съгласно данъчните агенти, изброени в държавната хазна.
 3. раздел 3 от декларацията за ДДС се изчислява сумата, приспадната в размер на 0% сумата.
 4. App.1 за третия раздел - размерът на дължимия данък, който се появи в резултат на възстановяването.
 5. App.2 за третия раздел - изчисляването на размера на ДДС за услуги, търговия с различни продукти, пререгистрацията на правата на собственост, ДДС (пребиваване в другите държави, чиято дейност се осъществява чрез организирано представителство).
 6. Четвъртият раздел е необходимо да се изчисли ДДС въз основа на сделките, които имат търговска същност, за които е потвърдено с нулева ставка.
 7. Пето отделение - изчислява разходите за търговски дейности, насочени към договорен лихвен процент от добавената стойност.
 8. шести раздел - ДДС се изчислява в зависимост от вида на търговския действие без официално потвърждение.
 9. раздел 7 от декларацията за ДДС се прилага за търговски дейности, които не са включени в налагането на плащанията по ДДС, които не са признати като актьори, да плащат данъци, или за процеси, които се извършват извън територията на Руската федерация.

Тази година, съответстваща на попълването на декларацията за ДДС предполага задължително наличието на заглавната страница.Ако практиката на дадена представителна бизнес организация включва действията, които са определени в наредбите, останалите части на документа, са в съответствие със структурата на отчета.

Инструкциите за попълване посочи, че ДДС платци като основа за съставянето на декларацията трябва да поеме продажбите на книги, книга и изкупните книги (налични данъчни записи).

Пример: декларация по ДДС през 2014 г. документи

данъчни сметки започват да се направи от заглавната страница.Удостоверението за регистрация на данъчните органи показва, че за първи път информация за PPC и INN.

т "стая корекция" предполага код документ предаване тип (в случай на първично емисия - 0, рафинирани хартия - 1).Кодовете в справката-декларация за ДДС и включват кода, съдържащ информация относно начина на попълване на периода данъчна декларация.

Колона "референтна година", съдържа информация за годината, в която предаването на декларацията за ДДС.Формулярът трябва да бъдат номерирани, като посочват в тях броят на услугата, която приема доклади.В същото точка по смисъла на кодекса 400, това показва, че данъкоплатецът е регистрирано на същото място, където се намира документът.

Въз основа на класификатора кодове на икономическата активност през тази година, се посочва NACE.В "The надеждността и пълнотата на информацията, посочена в тази декларация, аз потвърждавам" влезе кодовия номер, който зависи от лицето, подписало документа (ръководител на организацията - един, попечителят - 2).

инициали и живопис в същото време се появяват в полето "подпис".Ако подписът е било пуснато на нотариално заверено пълномощно, информация за официалния хартия, която потвърждава всички възложени правомощия подписалите са отразени по-нататък в "документ, показващ власт на представителя."

подробен план

Как да попълните декларация по ДДС, за разработен план:

 • първия раздел показва информация за размера на данъка, да бъдат прехвърлени към държавния бюджет, или са насрочени за разглеждане;
 • в съответствие 010 се въвежда при OKTMO код (от началото на тази година, работи OKTMO OK 033-2013);
 • граф 020 - тук, в цифри Тип на бюджетна класификация е въведена криптирана, то е създадено за целите на облагането с ДДС (18210301000011000110);
 • в съответствие 030 са влезли в количествено данни за данъка, който трябва да бъде платена в държавната хазна;изчислени собствените си лица, които участват в предприемачески дейности, които излагат на фактурата;
 • графика 040 е предназначена за поставяне в обхвата на предназначена за плащане данък, както е посочено в член 173 (параграф 1);
 • написани на колоната 050 на планирания размер на компенсация от държавния бюджет;
 • окончателните стойности на 040 и 050 се считат за да се основава на информация, раздела 3.

Как се попълва данъчната декларация на ДДС от данъчните агенти, които са предоставили на втората част на документа?Помислете за пример.Декларация по ДДС, както следва:

 • линия 010 е проектиран за извеждането на кода на причина за регистрация клон на чуждестранна фирма, която извършва контрол на плащането на данъчни приходи и осигурява финансови документи;
 • линия 020 дисплеи пълното име на чуждестранна стопанска единица, която не взема под внимание данъчната администрация;
 • в съответствие 030 е направена INN дадена тема;
 • линия 040 се поставя в кода съгласно класификацията на бюджета;
 • линия 050 - кода Класификатор общини площ;
 • линия 060 записани в окончателния сетълмент на ДДС, предназначени за изплащане на данък агент;
 • линия 070 е кодът за пускането на дейностите извършвани в условията, които трябва да се изчисли и да плати на данъчните такси;
 • линия 080 се посочва размерът на ДДС Брой агент през текущия данъчен период;
 • линия 090 записани в размер на данъчните облекчения, които приспада бъдещи сделки за продажба на стоки (услуги, работи).

има един момент, когато трябва да се съсредоточи, когато са формулирани през 2014 г. под формата на декларация по ДДС може да бъде запълнена с промените в някои случаи.Ако не са налице данни в колоната 080, стойността 090 е писано в колона 060. При липсата на данни за графиката 090, 060 записани в стойността на 080.

третия раздел показва данъчна ставка, на базата, на размера на данъка, вече заредена, размерът на всички възстановявания,Попълване на данъчни декларации по ДДС предполага само правото дизайн, който трябва да изглежда така, както е описано по-долу.

 • платец задължително посочват своето PPC и INN;
 • 010-040 показва данните за размера на данъка при определена ставка и данъчна основа, определена в членове 153-157 и 159 от Данъчния кодекс;
 • 010, 020 - струни за суми, подлежащи на 18% и 10% от цената.Данните се изчисляват чрез умножаване на числа в.3 от третия раздел 10 или 18 и разделяне на общата сума по 100.

Progressive план проектиране на третата част

 1. За изчисляване на 030, 040, умножава по смисъла на раздел 3.3 в 18, а след това се разделят с 118 (ако е необходимо заменя 18 10, 118-110).
 2. 050 - се остави на обема на данъчната основа и изчисляването на ДДС, когато компанията се продават като собственост.
 3. 060 - в този момент е определен въз основа на данните от данъка и средствата, натрупани по време на инсталацията на производството и строителството за частни цели.
 4. 070 - тук записани обеми на плащанията по сметка на бъдещите търговски сделки;Той също така определя фиксирана информация за различните плащания чрез изпълнение на планираните операции.
 5. 080 - съдържа информация за таксите, свързани с предложенията за плащане, които помагат за увеличаване на данъчната основа (член 162).
 6. 090 - сумата на ДДС, която трябва да бъде възстановена.Също така в 090 и 100 за въвеждане на данни за сумата, посочена в заявката за покупка сума и трябва да се приспада, тя трябва да бъде възстановена по време на сделката, предмет на 0%.
 7. 110 - данни за плащането на ДДС, които се прилагат за клиента, когато той изброява плащането.
 8. 120 - тук се довежда общия начисляване на данъка върху добавената стойност.
 9. 130-210 - с размера на ДДС за някои приспадане.Важна забележка: В съответствие 200 данните на продавача табличен заловени от раздел 070, параграф 3. Също така имайте предвид, тук на приетата сума за приспадане на собствеността на полето наследник, и ги оценява с различни количества плащания.
 10. 210 - стойности са вписани купувач платци на данъка.Тази информация за стойностите на приспадането и се прехвърлят в държавната хазна.
 11. 220 - е резултат от добавяне на фиксирани точки 150-170, 200 и 210,130.
 12. 230 - данни за крайната сума за плащане, осреднени за участъка.
 13. 240 - крайната сума, като се има предвид намаляване на текущия дял.

Четвъртият раздел е направена за действията, които са изцяло обхванати от данъчната тежест, или ставката на която е равна на нула.

стандарти за пълнене

 • Колона 1 съдържа операции под формата на кодове.
 • Колона 2 предписано данъчна основа по отношение на скоростта на код за периода, за който отчитане е равна на нула.
 • Graph 3 показва информация за удръжки за сделки на параграфи 1 и 2.
 • Колона 4 е предназначен за премахване на обхвата на ДДС по отношение на всеки код.
 • Колона 5 съдържа данни за данъчна оценка, която използва, за да подлежи на приспадане за действия, които не са били документирани причините за скоростта на 0%.
 • десета линия показва пълния размер на данъка, който подлежи на приспадане (трето графика + графика четвърта - пета от графиката).

за завършването на Пето отделение има нужда, в случай, че организацията получава правото да се включат данъци е с нулева ставка е документирано в приспадането на данъци.

Има известна система за попълване на този раздел.

 • Колона 1 съдържа информация за кода на работа.
 • Графика 2 показва данъците за всеки процес, със задължително потвърждение на нулева ставка.
 • Graph 3 показва размерът на данъка за всички сделки.
 • въведе в колона 4 по отношение на данъчната основа на всеки код.
 • Колона 5 определя размера на данъка върху кодовете на неразумни нулева ставка, които са се появили по време на периода, посочен в декларацията, правото на приспадане.

шести раздел се прави в случай, ако организацията развива дейност от непотвърдени оправдание за нулева ставка на данъчно облагане.

регистрация:

 • граф 1 - информация за кодексите за операции.
 • граф 2 - за всяко действие показва данъчната основа по отделно, както е посочено в член 167 от данъчното законодателство.
 • Graph 3 съдържа забележка на размера на данъка.
 • в колона 4 са на остатъка, информация за продажбите на всички кодове, които не разполагат с потвърждение с нулева ставка.
 • Резултатите в колони 2, 3 и 4 се вписват в съответствие 010.
 • Ако тези графики 3 поредни 010 е по-голяма от линиите за данни 010 колони 4, пълни с поредни 020.
 • Ако е налице ситуация, преобърнат горе означена линия030.

Седмият раздел съдържа информация относно не попадат в обхвата на данъчното облагане на дейности, или освобождаване от данъчно задължение, и чуждестранни операции.

 • граф 1 010 - информация за кодексите за операции.
 • граф 2 010 - разходи за предложенията, които не подлежат на облагане с ДДС и се продават в чужбина.
 • граф 3 010 - цената на материални придобивки или услуги, към които не се прилагат налагането на ДДС (в сравнение с всеки код).
 • 4 Брой 010 - информация за данъчните сумите, които се получават при плащането на търговски оферти.
 • линия 020 тома платежни документи (или предварително) на търговски оферти, които са произведени (прави) повече от шест месеца.

отговаря за попълването на неточна информация

са описани основните правила за регистрация на данъчни документи за представяне на доклада на съответния орган.Следва да се отбележи, че член 81 от Кодекса за облагане определя действията в случай на отказ на представените данни, грешни раздели пълнене на други грешки.

Когато откриване на нарушения на организацията изисква подаване на декларации по ДДС в актуализираната версия.В допълнение, на подаване "utochnenki" заредена неустойки и просрочени задължения към държавата.Основата на данъчното законодателство на страната ни предвижда случаи, когато един обект е длъжен да плаща данъци, има шанс да се отърве от отговорността за предоставяне на актуализирани отчети.

В някои случаи отговорността за "utochnenku" може да се избегне?

 • данъкоплатец трябваше да представят актуална информация преди данъчните власти го уведомили за откриването на подценяване на размера на данъка, който е определен като заплащане, или за обявяването на финансов одит на ситуацията.
 • оставащата сума и санкции са платени преждевременно, докато двамата са били дадени на "utochnenka" на данъчните органи.

Удобства подаване ревизирани декларации

На първо място следва да се отбележи, че "utochnenka" следва изцяло да се потвърди правилната информация.Вие също трябва да вземат под внимание факта, че връщането на ДДС за всеки данъчен период платец не предвижда същия период от време.

Всички данни трябва да отговарят на стандартите, определени от закона.Данъчните агенти могат да отразяват данни тези данъкоплатци, които са имали грешки или несъответствия.