החוק על ארגונים ללא כוונת הרווח

שאומץ בחוק הרוסי בארגונים ללא כוונת הרווח קובע את המיקום ותפקוד של ארגונים ללא כוונת הרווח ולהשתמש ברכוש, במסגרת ניהול, השיטות והטכניקות שלהם כדי לתמוך בפעילותם על ידי המדינה.זה חל על כל הארגונים כאלה, בכל שטחה של הפדרציה הרוסית.חוק זה אינו חל על קואופרטיבים צרכניים, התפקוד שנקבע על ידי הכללים של הקודקס האזרחי.חלק ממאמריו של חוק זה אינו חל על ארגונים דתיים.

שוקל חוק עבר, בנוסף לתוכן של הקודקס האזרחי, שיוצא רק מושג של ארגונים ללא כוונת רווח, כמו גם תיאור של כמה צורות של ארגונים אלה כישויות משפטיות.נושא

של רגולציה של החוק הם יחסים המגדירים את הפעילות של כל ישות משפטית מראשיתה לפירוק.תשומת לב מיוחדת ניתנת לצורות של תמיכה בחוק על ידי גופי מדינה של ארגונים ללא כוונת הרווח.

בשל העובדה שהחוק הרחיב על כל שטחה של הפדרציה הרוסית במסגרת גופי קבלת החוק לא יכול לבצע שינויים או פטורים מהוראותיו.החוק הנוכחי בארגונים לא ממשלתיים קובע כי תחת כזה הבין את זה, שאינו מיועד כמטרה העיקרית של היצירה שלהם ופעילותם של הרווח והקצאתו בין המשתתפים.הם נוצרים בדרך כלל לתחומים חברתיים, מטרות ועיקריות של העבודה שלהם הוא פעילות צדקה, תרבות וחינוך ושירותים, בריאות, פיתוח ספורט ועוד.התכונה העיקרית של כל מינים אלה היא הטבע ללא כוונת הרווח שלהם.במובן זה, החוק מדובר הוא החוק של הארגונים ללא כוונת הרווח האוטונומיים, אשר מוגדר כחסר ארגון חברים קבוע ורשמי שנוצר על הבסיס של תרומות מרצון וקובע תחומי תחומי הפעילות שלה, שכבר הוזכרו לעיל.

כמוכר בחוק על ארגונים ללא כוונת רווח, שהם יצרו בצורה של עמותות, שותפויות, עמותות ציבוריות ואיגודים, מוסדות, קרנות, וצורות אחרות.המטרה המשותפת שלהם - כדי להשיג הטבות סוציאליות.

פעולה משפטית זה קובע ומסדירה את מעמדם המשפטי של עמותות.אז, הם נחשבים ליוקמו על הזכויות של ישות משפטית מיום הרישום.זה שחזה כי עמותה ללא כוונת הרווח יכולה להיות רכוש נפרד, יהיה הנושא של התדיינות משפטית, עשוי לרכוש זכויות קניין ולא רכוש.כך זה צריך להיות איזון נפרד.

בפועל, רגולציה יש להבחין הנושא של החוק בשאלה, בנושא, הכולל את החוק הפדרלי בארגונים ציבוריים.החוק מספק לעקרונות ונהלים המסדירים את התוכן של היחסים רחבים הקשורים לזכויות ליצירת עמותות.ארגון ללא כוונת רווח

, כפי שנקבע בחוק על ארגונים ללא כוונת הרווח שהוקמו בתקופה שאינה מגבילה, אם התקופה אינה מסופקת על ידי הארגון בחוקיה.בנוסף, זכאי החוק לפתוח נציגויות בפדרציה הרוסית, ובכך, סניף יכול להיחשב רק חטיבה נפרדת, הממוקמת גיאוגרפית מעבר לנקודת מיקום של ארגון ההורה.ארגון

של מוסדות ללא כוונת הרווח כרוך מעורבות ערובה במחזור הציבור.המחזור הזה, על פי הקודקס האזרחי, מתבצע בדרך כלל בצורה של הישות המשפטית.