Finansiell hävstång

click fraud protection

finansiell hävstång, eller som det kallas, inflytande - är ett slags skuld till kapitaltäckningsgrad av bolagets egna ekonomiska resurser.Denna indikator för att bedöma graden av resistens och risken för bolaget.Ju lägre värde, desto mer stabil känsla fast under rådande marknadsförhållanden.Men förmågan att låna medel för alla företag beslut av problemen och att vinna ytterligare intäkter, en ökning av lönsamheten.

namn denna term har kommit till oss från det engelska språket, ordet "hävstångs» översätter som hävstång eller medel till ett slut.Detta är en faktor av dess mindre fluktuation har en betydande inverkan på de belopp som är förknippade med det.

lånefinansiering är alltid förenat med ett visst mått av risktagande.Varför ska företag gå för det, eftersom du kan helt hantera sina egna medel?Det faktum att den finansiella hävstång kan du tjäna extra inkomst, förutsatt att den totala avkastningen på kapitalet ökad lönsamhet skuld.Ju mer kapital som är tillgänglig för ledande befattningshavare i bolaget, desto större utbud av investeringsmöjligheter.Man bör dock alltid komma ihåg att, till skillnad från utdelning för användningen av lånade medel bör ske i god tid och i sin helhet.

finansiella skuldsättningsgraden beräknas med följande formel:

CFL = NC / SC där

NC - nettoupplåningen;

SS - kapitalbas.

nettoupplåning - är det totala värdet av banklån och checkräknings netto av likvida företag och andra likvida tillgångar.

Equity - är mängden emitterade och inbetalda aktiekapitalet beräknat på det nominella priset på aktierna, plus balanserade vinstmedel och andra ackumulerade reserver, tillsammans med ytterligare kapital, om någon på detta företag.

faktor som avgör finansiell hävstång, ofta beräknas med hjälp av 5-faktormodell:

CFL = (främmande kapital / totala tillgångar): (anläggningstillgångar / totala tillgångar): (omsättningstillgångar / eget kapital) (värdet av rörelsekapital / omsättningstillgångar)

i den ryska teorin om finansiell hävstång beroende på datakällan utvärderas genom att använda någon av flera metoder:

1. Enligt redovisning.

I detta fall är det bara långfristiga lån och kortfristiga lån ingår ej.Den kritiska faktorn är lika med ett och ett värde på noll indikerar att bolaget förvaltar huvudsakligen kapitalbasen.

2. På grundval av skattedeklarationer (resultaträkning).

Denna metod använder två formler beroende på om de historiska data för beräkningen.Om så är fallet, då beräkningen utförs så:

PL = ΔCHP / ΔOP där

FL - finansiell hävstång;

ΔCHP - Förändring av nettovinsten,

ΔOP - Förändringar i rörelseresultatet.

Om historiska data inte är tillgänglig, använd sedan följande formel:

DFL = OP / (OP-P), där

DFL - finansiell hävstång;

OP - rörelseresultat;

P - den ränta på lån och upplåning.

minsta värdet för index som beräknats med denna metod är lika med ett.

3. På grundval av de riktlinjer.

I detta fall, en del av skulden kapital ingår summan av alla skulder oavsett perioden.

effekten av finansiell hävstång - detta är en annan viktig möjlighet att göra en kvantitativ bedömning av användningen av upplånade medel.Det bestäms av följande formel privedennyo:

EFL = (1 - NP) * (KR - Sk) * LC / SC, där:

EFL - den önskade effekten av finansiell hävstång,%;

NP - decimalform skattesatsen;

KR - faktor lönsamhet för företagets tillgångar,%.

CK - genomsnittliga räntan på lånet,%.

ZK - värdet av det lånade kapitalet.

SC - värdet av eget kapital.